Angajăm asistent medical

0

Articol disponibil în: Magyar Română

MUNICIPIUL GHEORGHENI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de ASISTENT MEDICAL – PRINCIPAL (PL)  din cadrul compartimentului ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI

–          Descrierea funcţiei: clasa I, grad profesional principal –

Condiţiile ocupării funcţiei 1. Studii:– Liceu sanitar sau echivalent, sau absolvent de şcoală sanitară postliceală sau echivalent;

– Certificat de membru în cadrul OAMMR;

 

2. Experienţă în domeniu – vechime: 5 ani în specialitatea studiilor

Desfăşurarea concursului 1. Proba scrisă:        12 iulie 2016, orele 10:00

2. Proba orală – interviu: 14 iulie 2016, orele 11:00

Probele se vor susţine la sediul primăriei (P-ţa Libertăţii, nr. 27.)

Termen limită 6 iulie 2016
Dosarul de înscriere trebuie să conţină 1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/Poarta Clientului/Formulare – Fişă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiilor documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,Partea III-a, respectiv până la data de 06.07.2016 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni
Detalii Relaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la sediul instituţiei, sau de la pagina de webwww.gyergyoszentmiklos.ro,  precum şi la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, de luni până joi între orele 08:00 – 15:00 şi vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224.
Bibliografie
  1. Legea nr. 477/ 2004 publicată în M.O. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
  2. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
  3. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;
  4. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
  5. H.G. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
  6. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşa şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy