ANUNŢ – Post vacant – Inspector de specialitate

0

Articol disponibil în: Română

Primăria Gheorgheni organizează concurs de recrutare pentru  ocuparea  pe perioadă determinată  a funcţiei  de natură contractuală de execuţie, vacante, de inspector de specialitate , S/II , în cadrul compartimentului buget, finanţări, plăţi- direcţia economică

 

Descrierea funcţiei: INSPECTOR DE SPECIALITATE , S/II

Condiţiile ocupării funcţiei 1.Studii: universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ŞTIINŢE ECONOMICE

2. Experienţă în domeniu – vechime: 2 ani în specialitatea studiilor

 

Desfăşurarea concursului 1. Proba scrisă:  02  februarie 2016 orele 10

2. Proba orală – interviu: 04 februarie  2016, orele 14

Probele se vor susţine la sediul primăriei (P-ţa Libertăţii, nr. 27.)

Termen limită 25  ianuarie 2016
Dosarul de înscriere trebuie să conţină 1. Cerere de înscriere prevăzut de art.6 alin. (1) lit. (a) al Horii Guvernului nr. 286/2011

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiilor documentelor care atestă îndeplitărânirea condiţiilor specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare  de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea III-a
Detalii Relaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la sediul instituţiei, sau de la pagina de webwww.gyergyoszentmiklos.ro,  precum şi la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 şi vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224.
Bibliografie 1.      Legea nr.82/ 1991  a  Contabilităţii,  republicată,  cu modificările şi completările  ulterioare.

2.      Ordinul  nr.1917/ 2005  pentru  aprobarea Normelor  metodologice  privind organizarea  şi conducerea contabilităţii  instituţiilor  publice,  Planul de conturi pentru instituţiile publice  şi  instrucţiunile de aplicare al acestuia, cu modificările  şi completările ulterioare.

3.      Ordinul  nr.1954/ 2005  pentru  aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

4.      Legea nr.273/ 2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

5.      Legea nr. 215/ 2001  privind  administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6.      Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

7.      Ordin nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile

8.      Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile.

9.      Legea nr.53/2003 privind Codul muncii*)

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy