Cerere publicare Convocator AGEA FAMOS S.A.

0

Articol disponibil în: Română

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al societăţii FAMOS S.A., cu sediul în Mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Târgului, nr. 6, jud. Harghita, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J19/1/1991, având C.U.I. 523816, în conformitate cu prevederile legale şi ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru 04.11.2020, respectiv 05.11.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 23.10.2020, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea retragerii de la tranzacţionarea pe sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A. a valorilor mobiliare emise de FAMOS S.A. şi radierea acestora de la ASF, având consecinţa dobândirii caracterului de societate pe acţiuni de tip închis.
  2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la preţul pe acţiune şi aprobarea preţului pe acţiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acţionarilor din cadrul societăţii.
  3. Aprobarea modalităţii de retragere din societate a acţionarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacţionare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamenutlui ASF nr. 5/2018.
  4. Aprobarea datei de 09.02.2021 ca dată de înregistrare şi a datei de 08.02.2021 ca ex date.
  5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
  6. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi şi să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 01.11.2020, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societăţii, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00-14:00 sau de pe site-ul www.famos.ro, Secţiunea Acţionari, începând cu data 02.10.2020.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generala şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societăţii sau prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: [email protected] sau [email protected], până la data de 01.11.2020. În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului) sau prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: [email protected] sau [email protected].

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in randul populatiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei,  recomandam participarea la AGEA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondenta şi recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

 

 

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Dobay Tiberiu-Emeric

L.S.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy