Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Convocator AGOA – Societatea Famos S.A.

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

CONVOCARE

 

Consiliul de Administraţie al Societăţii FAMOS S.A., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Harghita, sub nr. J19/1/1991, CUI: RO 523816, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată (“Legea nr. 31/1990”), a Actului Constitutiv al Societăţii FAMOS SA, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 25.05.2023 sau 26.05.2023 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 15.05.2023 care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

  1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale ale Societăţii încheiate la 31.12.2022, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar al Societăţii, întocmite pentru exerciţiul financiar 2022.
  2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul economico-financiar al anului 2022.
  3. Prezentarea şi aprobarea raportului auditorului financiar şi al comisiei de cenzori pentru anul 2022.
  4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.
  5. Aprobarea proiectului planului de investiţii pe anul 2023.
  6. Aprobarea repartizării profitului, stabilirea dividendului pe anul 2022, conform propunerii consiliului de administraţie, pusă la dispoziţia acţionarilor.
  7. Aprobarea plafonului maxim de angajamente ale societății (credit, leasing, factoring, tranzacţii cu instrumente financiare derivate, etc.), şi aprobarea grevării imobilelor societăţii în scopul garantării acestor contracte. Desemnarea și împuternicirea persoanelor în vederea negocierii și semnării acestor contracte, conform propunerilor Consiliului de Administraţie, puse la dispoziţia acţionarilor.
  8. Mandatarea Directorului General al Societăţii, dl. Dobay Tiberiu – Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru: a încheia şi/sau semna, în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârea AGOA ce va fi adoptată, oricare şi toate hotărârile, documentele, aplicaţiile, formularele şi cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGOA ce va fi adoptată în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, şi pentru a efectua toate formalităţile legale privind înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârii adoptate precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Aspecte procedurale: La adunarea generala vor putea participa și vota toți acționarii înregistrati în Registrul Acționarilor la data de referință 15.05.2023. Acționarii vor participa la adunarea generala personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială, încheiată sub semnătură privată. Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa office@famos.ro, cu respectare normelor legale privind semnătura electronica extinsa, astfel încât să fie primite de societatea până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare, respectiv până în data de 22.05.2023 inclusiv.

Procurile nedepuse în termen sau depuse în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În același termen, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poştă/curier (prin scrisoare recomandată cu confimare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conform cu originalul după CI) sau la adresa office@famos.ro.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, documentele supuse dezbaterii, formularele de împuternicire specială, precum și formularele de vot, se pot obține, prin transmiterea unei solicitări scrise, de la sediul societății, prin email la adresa office@famos.ro sau de pe siteul societății www.famos.ro, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, în baza documentelor doveditoare ale calității de acționar.

Acționarii au dreptul de a adresa intrebări și  propuneri cu privire la ordinea de zi. Întrebările/propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiectele de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în actul constitutiv și Legea  nr. 31/1990, republicată cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății, la adresa office@famos.ro, cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA.”

 

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Dobay Tiberiu-Emeric

L.S.
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.