Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

DGASPC Harghita angajează asistent manager de proiect

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcţiei contractuale de asistent manager de proiect, pe perioada derulării proiectului, „SUSE Sustainable and Social Entrepreneurship for Youth – Antreprenoriat sustenabil și social pentru tineri”.

ASISTENT MANAGER DE PROIECT –  pe durată determinată 2 ore/zi

Condiţii de participare:

 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • Cunoașterea limbii engleză,
 • 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
 • Specialist în managmentul proiectelor  – 3 ani
 • Experiență în ceea ce privește programele de finanțare ale Uniunii Europene

Competențe și abilități:

 • Abilități de comunicare și relaționare interpersonală
 • Asumarea responsabilităților

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Concursul se va organiza în data de 09 mai  2023, ora 10:00,  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Miercurea  Ciuc, P.ţa Libertăţii  nr.5, cam 301, conform calendar ANEXAT.

Relaţii suplimentare împreună cu bibliografia de concurs se obţin la serviciul resurse umane, telefon 0266-207761.

Dosarele se depun până la data de 28 aprilie 2023  la sediul direcţiei, şi vor cuprinde:

 • Actul de identitate, în original şi în copie
 • Cerere de înscriere la concurs
 • Diplomele de studii în original şi în copie
 • Original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: copia carnet de muncă şi altele
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie
 • Curiculum vitae
 • Cazier judiciar în original

Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Harghita din Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, cam 301, Judeţul Harghita, telefon 0266/207.761, e-mail: office@dgaspchr.ro
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.