Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Liceul Teoretic „Orbán Balázs” din Cristuru Secuiesc scoate la concurs un post de muncitor calificat

Liceul Teoretic „Orbán Balázs” cu sediul în: localitatea Cristuru Secuiesc, strada Harghitei, nr. 14, județul Harghita organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată, norma întreagă de 8 ore/zi, conform Hotararii Guvernului nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:

Muncitor calificat I

Condiţiile generale:

– condițiile prevazute de art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

  1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  2. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  4. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  5. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  6. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  7. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Gen Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice Muncitor calificat I:

– nivelul studiilor – medii;

– abilități de utilizare a calculatorului / cunoștințe de operare a pachetului Microsoft Office

– vechime în domeniu: 3 ani;

Bibliografie

OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) – Titlul IV Personalul unităților de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic

Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;

Legea 477/2004 – Privind codul de conduita a personalului din instituțiile publice;

Legea 53/2003 actualizata: Codul muncii ,,Răspunderea disciplinară”

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Tematica: bibliografia va fi studiată integral.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

1) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022;

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

3) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

4) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

5) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

6) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

7) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

8) curriculum vitae, model comun european.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se desfăşoară la sediul Liceului Teoretic „Orbán Balázs” în data 30.05.2023, începând cu ora 900, proba scrisă, iar în data de 30.05.2023, începand cu ora 1000, proba practică.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 23.05.2023 ora 1400, la secretariatul școlii.

Afișarea rezultatelor finale are loc în data de 31.05.2023, ora. 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Liceului Teoretic ”Orbán Balázs” şi la nr. de telefon: 0266/242752.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.