Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Posturi vacante de infirmier și educatori la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Tulgheș și Centrul de Plasament Bilbor

Foto: Ziar Harghita/ arhivă

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

la  Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Tulgheș

Infirmier – pe durată nedeterminată                                                                                               1 post

Condiţii de participare:

 • Studii medii/generale
 • Curs de calificare – infirmier
 • Disponibilităţi pentru munca în echipă
 • Vechime minim 1 an

Avantaj: experiență în domeniul asistență socială

la Centrul de Plasament Bilbor

Educator cu studii S – pe durată nedeterminată                                                                                   1 post

Condiţii de participare:

 • Studii superiore cu diplomă de licenţă
 • Vechime minim 1 an în specialitatea studiilor absolvite
 • Capacitatea de a lucra în echipă

Avantaj: experienţă în activităţi cu copii

Educator cu studii M – pe durată nedeterminată                                                                                  1 post

Condiţii de participare:

 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat
 • Vechime minim 1 an
 • Capacitatea de a lucra în echipă

Avantaj: experienţă în activităţi cu copii

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • 10 decembrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5, telefon 0266/207.761.

 

descarca: Anunt.doc 56KB DOC
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.