Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Primăria comunei Gălăuţaş scoate șase posturi la concurs

Primăria comunei Gălăuţaş, cu sediul în satul Gălăuţaş nr. 1, comuna Gălăuţaş, judeţul Harghita, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Serviciului Consiliul Local Gălăuțaș – Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș, după cum urmează:

 • contabil (1/2 normă);
 • casier (1/2 normă);
 • muncitor calificat I – 2 posturi;
 • muncitor calificat: III;
 • muncitor calificat IV.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • contabil:
  • nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • vechime în muncă – nu este necesară.
 • casier:
  • nivelul studiilor: studii liceale absolvite cu diplomă;
  • vechime în muncă – nu este necesară.
 • muncitor calificat I:
  • nivelul studiilor: studii liceale și/sau profesionale absolvite cu diplomă;
  • vechime în muncă: minimum 6 ani (instalator, operator hidraulic în alimentările cu apă).
 • muncitor calificat III:
  • nivelul studiilor: studii liceale și/sau profesionale absolvite cu diplomă;
  • vechime în muncă: minimum 3 ani.
 • muncitor calificat IV:
  • nivelul studiilor: studii liceale și/sau profesionale absolvite cu diplomă;
  • vechime în muncă: nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • contabil și casier:
  • 30 iulie 2021, ora 11.00: proba scrisă – la Căminul Cultural Gălăuțaș din satul Gălăuțaș nr. 5, comuna Gălăuțaș;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • muncitor calificat I, muncitor calificat III, muncitor calificat IV:
  • 30 iulie 2021, ora 13.30: proba scrisă – la Căminul Cultural Gălăuțaș din satul Gălăuțaș nr. 5, comuna Gălăuțaș;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Gălăuțaș, satul Gălăuțaș nr, 1, comuna Gălăuțaș, județul Harghita şi la tel. 0266/345.604.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.