Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Primăria Gheorgheni face angajări

Municipiul Gheorgheni organizează concurs de recrutare pentru:

  • 3 posturi vacante de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Administrarea Drumurilor și Străzilor,
  • 2 posturi vacante de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Administrarea zonelor verzi a parcurilor şi grădinilor publice, locurile de joacă pentru copii

–          Descrierea funcţiei: muncitor calificat

Condiţiile ocupării funcţiei 1.     Studii medii/generale.

2.        Vechime în muncă 5 ani

3.        Permis de conducere categoria B sau C

4.        Experienţa în domeniu constituie avantaj

Condiţii generale:
  • are cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;
  • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitatea deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Desfăşurarea concursului 1. Proba scrisă:  25 noiembrie, 2016, ora 10

2. Proba orală – interviu: 28 noiembrie, 2016, ora 10

Probele se vor susţine la sediul primăriei (P-ţa Libertăţii, nr. 27.)

Termen limită 15  noiembrie, 2016
Dosarul de înscriere trebuie să conţină 1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/űrlapok – Fişă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de15. 11.2016 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni.
Detalii Relaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la sediul instituţiei, sau de la pagina de webwww.gyergyoszentmiklos.ro,  precum şi la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, de luni până joi între orele 08:00-15:00 şi vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224.
Bibliografie 1.    Legea 477/2004 – codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

2.    Legea   nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.    Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.    Legea nr. 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.