Primăria Gheorgheni face angajări

0

Articol disponibil în: Română

 MUNICIPIUL GHEORGHENI
JUDEŢUL HARGHITA

Organizează concurs  pentru ocuparea  funcţiilor  contractuale  în cadrul Centrului Energetic Termic Municipiul Gheorgheni, precum și în cadrul Biroului public de administrare a  domeniului public și privat  de interes local, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

În cadrul Centrului Energetic Termic Municipiul Gheorgheni pentru următoarele posturi:

1) 1 post economist specializat

Condiţii specifice:

         – studii superioare  în domeniul  ştiinţe economice cu diplomă de licenţă,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani;

2 )1 post referent Şef -formaţie

Condiţii specifice:

– studii medii,

– experinţa în domeniul necesar exercitării funcţiei: 5 ani;

 3) posturi de muncitor calificat- fochist

Condiţii specifice:

         – studii medii

         – atestat profesional valabil pentru meseria de fochist

         – vechime în muncă 5 ani.

4) 5 posturi  de muncitor calificat – instalator CT

Condiţii specifice:

          – studii medii/generale,

          – vechime în muncă 5 ani

         – experienţă în domeniu constituie avantaj

 5) 5 posturi de muncitor calificat (încărcător-descărcător)

Condiţii specifice:

         – studii medii,

         – vechime în muncă 5 ani;

         – experienţă în domeniu constituie avantaj

 6)1 post muncitor calificat citire contoare

Condiţii specifice:

         – studii medii/generale,

         – vechime în muncă 5 ani;

         – experienţă în domeniul necesar exercitării funcţiei: 2 ani;

7)2 posturi inspector de specialitate (casier)

Condiţii specifice:

         – studii superioare în domeniul Ştiinţe economice, specializarea  management

         – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani;

În cadrul Biroului public de administrare a  domeniului public Şi privat  de interes local pentru următoarele posturi:

 8)  1 post de Şef birou

Condiţii specifice:

         – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă

         – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani;

  9)1 post de  Şef formaţie – muncitor

Condiţii specifice:

         – studii medii

         – vechime în muncă 5 ani;

         – experienţă în domeniu constituie avantaj

10) 1 post de administrator

Condiţii specifice:

         – studii medii,

         – vechime în muncă 5 ani;

         – experienţă în domeniu constituie avantaj

 11) 1 post de casier

Condiţii specifice:

         – studii medii,

         – vechime în muncă 5 ani;

         – experienţă în domeniu constituie avantaj

 12) 3 posturi de muncitor calificat

Condiţii specifice:

         – studii medii,

         – vechime în muncă 5 ani;

         – experienţă în domeniu constituie avantaj

Concusul se va desfăşura  în data de 11 noiembrie 2015 la sediul instituţei Municipiului Gheorgheni, P-ţa Libertăţii nr.27.

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de mai sus persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;
 2. b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine, alături de actele care dovedesc îndeplinirea criteriilor, şi curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşută anterior.

Dosarele de înscriere la concurs  pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Municipiului Gheorgheni, şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, astfel:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

   În cazul documentului prevăzut la  lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele  sus menţionate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea;

Condiţiile de desfăşurare a concursului de ocupare, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0266/364494, interior 1224.

 Gheorgheni, la  16.10.2015.

 Administrator Public,

Szabó Hajnal

Documente aferente:

Descărcare bibliografie pentru funcţiile vacante (.DOC) 
Descărcare anunţ nr. 123920/2015 (.PDF)

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy