Școala Gimnazială „Petofi Sandorˮ din Cristuru Secuiesc angajează îngrijitor – 0,75 normă

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Școala Gimnazială „Petofi Sandorˮ, Cristuru Secuiesc, județul Harghita, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor – 0,75 normă, la Structura Grădinița Napsugár Cristuru Secuiesc, Str. Kriza Janos Nr. 2.

Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

 • Studii: generale/medii
 • Vechimea :nu se solicită

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anuntului 12.04.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Scoala Gimnaziala Petofi Sandor, cu sediul în Cristuru Secuiesc, Str. Kriza Janos, Nr.27 jud. Harghita. Termen-limită:

28.04.2023, ora 16.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs                    03.05.2023, ora 16.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.05.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 04.05.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.05.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 09.05.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.05.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.05.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.05.2023, ora 15.00
11. Susţinerea probei practice 11.05.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 11.05.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 12.05.2023, ora 11.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.05.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 15.05.2023, ora 12.00

Datele prezentate mai sus sunt orientative.  Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială „Petofi Sandorˮ, Cristuru Secuiesc, Str. Kriza Janos, Nr.27, județul Harghita, telefon mobil: 0742/996.168, e-mail: [email protected].

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy