Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Spitalul Municipal Gheorgheni angajează manager

Spitalul Municipal Gheorgheni, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică din Spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din subordinca Consiliului Local Gheorgheni, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Gheorgheni nr. 119.2021 și H.G. nr. 1027/2014 privind publicarea anunțului, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal Gheorgheni.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Municipal Gheorgheni. bd. Lacu Roșu nr. 16. județul Harghita, în sala de ședință a spitalului.

Perioada de desfășurare a concursului: 16.02.2021 – 31.03.2021.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie – 18.03.2021;
 • etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în sala de ședință a Spitalului Municipal Gheorgheni și va avea loc în data de 24.03.2021, ora 09.00.

La concurs au acces persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit.
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin Ordin al Ministrului Sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare dc lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;
 • nu sunt membrii Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Gheorgheni.

Documentele pe care trebuie să le conțină dosarul de înscriere la concurs a candidați lor pentru funcția de manager, persoană fizică, îa Spitalul Municipal Gheorgheni:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitatea actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificate pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului dc pe cazierul judiciar dc către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind neeolaborarca cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitatea actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul dc management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat:
 • declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat:
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor dc pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Pe plicul sigilat trebuie specificat: „Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal Gheorgheni”.

Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu aceasta ocazie.

Bibliografia, Regulamentul dc organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Municipal Gheorgheni și tema,, respectiv structura pentru proiectul de management, sunt publicate pe portalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, la secțiunea „concursuri manageri”, pe site-ul spitalului www.spitalgheorgheni.ro, și la sediul spitalului susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa: zoltanangi@yahoo.cam, și eventuale întrebări adresate candidaților m legătură cu proiectul de management, până la data de 21.03.2021, ara 12.00, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare va fii confirmată de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de dala susținerii publice a proiectului de management.

Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Numărul maxim de persoane interesate admiși la susținerea proiectului de management este de 10 persoane (datorită prevederilor de distanțare socială pe perioada stării de alertă).

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0732113694, președintele Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Gheorgheni, persoană de contact – domnul Angi Zoltăn, președintele comisiei de concurs zoltanangi@yahoo.com, telefon 0732113694.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, în data de 12.03.2021, ora 12.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Toate documentele personale trebuie să fie semnate pe fiecare pagină scrisă dc către candidați, inclusiv Proiectul de management.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse, de la data afișării prezentului anunț, pană la data de 18.03.2021, ora 09.00, la registratura Spitalului Municipal Gheorgheni, într-un plic sigilat, conținând documentele menționate mai jos,. printr-o adresă/scrisoare de intenție, destinată spitalului, in atenția președintelui Comisiei de concurs.

Adresa/scrisoarea de intenție se va înregistra la secretariatul spitalului.

Documentele vor fi depuse în copii conform cu originalul, semnate de candidat.

Proba scrisă va avea loc în data de 21.01.2019, ora 09.00.

Susţinerea proiectului de specialitate – 21.01.2019, ora 13.00.

Interviul de selecţie va avea loc în data de 21.01.2019, ora 14.00.

Relaţii la Spitalul Municipal Gheorgheni, CUI 4367370, telefon 0266/364.008, int. 1024, fax 0266-364071, mail runos@spitalgh.ro.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.