Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Spitalul Municipal Gheorgheni scoate la concurs mai multe posturi

Spitalul Municipal Gheorgheni, judeţul Harghita, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de Șef birou, în cadrul biroului de Managament al Calității Serviciilor de Sănătate;
 • 2 posturi de Referent de specialitate la biroul de Managament al Calității Serviciilor de Sănătate;
 • 1 post de Referent în cadrul biroului de Managament al Calității Serviciilor de Sănătate;
 • 1 post de Referent de specialitate în cadrul biroului de Evaluare și Statistică Medicală;
 • 1 post de Muncitor calificat – instalator sanitar.

Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale: 

Criterii generale:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 7. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Criterii specifice:

I. pentru posturile de referent de specialitate și șef birou

a) deține diploma de licență în domeniul științe economice, științe juridice, științe administrative.

b) are cunoștințe de operare în programele Excel, Word și Power Point.

II. pentru postul de referent:

a) detine diploma de bacalaureat;

b) are cunoștințe de operare în programele Excel, Word și Power Point.

III. pentru postul de muncitor:

a) are calificare în meseria de instalator sanitar;

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certicatului de căsătorie – după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și a ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncădupă data de 01.01.2011 şi, după caz, în specialitatea studiilor;
 5. adeverinţa care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei concursului care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
 6. certificat de cazierul judiciar – în original;
 7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019;
 8. curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute pentru dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Calendarul concursului:

23.03.2023 – 06.04.2023 între orele 8,00 – 12,00 depunerea dosarelor de concurs la secretariatul spitalului;

11.04.2023 – ora 14,00 – afişarea rezultatului selectării dosarelor la avizierul principal al spitalului, cu menţiunea „admis” sau „respins”;

12.04.2023 –  între orele 09,00 – 11,00 – depunerea contestaţiilor privind dosarele respinse

13.04.2023 – ora 13,00 – comunicarea rezultatelor contestaţiilor;

20.04.2023 – ora 10,00 – susţinerea probei scrise; 

20.04.2023 –  ora 15,00 – afişarea rezultatului probei scrise;

21.04.2023 – între orele: 8,00 – 11,00 depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise;

24.04.2023 – ora 13,00 – afişarea rezultatului contestaţiilor;

25.04.2023 – ora 10,00 – proba interviu;

25.04.2023 – ora 15,00 – afişarea rezultatului probei interviu;

26.04.2023 – între orele 8,00 – 11,00 depunerea contestaţiilor  privind proba interviu;

27.04.2023 – ora 13,00 – afişarea rezultatului contestaţiilor;

27.04.2023 – ora 14,00 – afişarea rezultatului final.

Dosarele de înscriere vor fi depuse în 10 zile lucrătoare de la afișare, la secretariatul Spitalului Municipal Gheorgheni în intervalul orar: 8:00-12:00. Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare, candidatul va fi identificat prin acest număr de înregistrare al dosarului.

Bibliografia, tematica, formularul de înscriere,  sunt publicate pe site-ul unităţii www.spitalgh.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Gheorgheni, telefon 0266/364008 interior 1024.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.