Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita scoate un post la concurs

0

Articol disponibil în: Română

Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita, cu sediul în Aleea Avântului nr.1, Miercurea Ciuc,  organizează pe baza prevederilor Ord.M.S.nr.166/2023 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată, a următorului post vacant, cu normă întreagă, corespunzător funcțiilor contractuale de execuție:  medic specialist –medicina de familie – 1 post (Compartiment Colectare de sânge (locală și mobilă)

Poate ocupa un post vacant de medic specialist persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare, şi cerinţele specific prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, condițiile generale și specifice.

Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice:

 1. Pentru postul de medic specialist:
 2. Diplomă de licență;
 3. Certificat de medic specialist în specialitatea postului scos la concurs;
 4. Certificat de membru CMR cu viza pe anul în curs.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele solicitate în copie, vor fi însoțite de cele originale la depunerea dosarului pentru certificarea copiilor de către secretarul comisiei de concurs  cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Documentele prevăzute la lit. d) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Documentele pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia. Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. Nerespectarea transmiterii documentelor conform mențiunilor duce la respingerea candidaților.

Candidații au obligaţia de a se prezenta la sediul instituției cu documentele prevăzute la punctul 7.1  lit. b)-f) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Concursul  va consta în următoarele etape:

 1. selecția dosarului pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin;
 2. proba scrisă (proba B);
 3. proba clinică/practică (proba C).

Calendarul desfășurării concursului/examenului:

 1. Calendarul probei A și D, pentru postul de medic scos la concurs:
 • 06.2023 – 26.06.2023, între orele 8ºº – 14ºº – Perioada de înscriere a candidaților;
 • 06.2023, ora 12ºº – Selecția dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentruproba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;
 • 06.2023, ora 14ºº – Afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
 • 06.2023, până la ora 14ºº -Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
 • 06.2023, ora 15 ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;

II.Calendarul probelor B și C :

 • 07.2023, ora 12ºº – Desfășurarea probei scrise;
 • 07.2023, ora 15ºº- Afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 07.2023 până la ora 15ºº – Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă;
 • 07.2023, ora 16ºº- Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă;
 • 07.2023, ora 12 ºº- Susținerea probei clinice/practice;
 • 07.2023, ora 15ºº – Afișarea rezultatelor probei clinice/practice;
 • 07.2023, până la ora 15ºº-Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba clinică/practică;
 • 07 .2023, ora 14ºº- Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba clinică/practică;
 • 07.2023, ora 15ºº – Afișarea rezultatelor finale ale concursului;

 

Dosarele de înscriere vor fi depuse în10 zile lucrătoare de la afișare, la contabilitatea Centrului de Transfuzie Sanguină Harghita în intervalul orar: 8:00-14:00. Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare, candidatul va fi identificat prin acest număr de înregistrare al dosarului.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul CTS Harghita în data de 26.06.2023 la ora 14ºº. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”, prin afișarea la sediul comisiei de concurs, la avizierul instituției, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Rezultatele finale se afișează la avizierul instituției, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”admis” sau ”respins”.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății, plus Legile speciale privind activității de transfuzie sanguină . Relaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul de contabilitate al Centrului de Transfuzie Sanguină Harghita, telefon 0366-401521.

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy