Convocator AGOA/AGEA – Societatea Famos S.A.

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Consiliul de Administraţie al Societăţii FAMOS S.A., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/1/1991, CUI: RO 523816, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Targului, nr. 6, jud. Harghita (denumită în continuare „Societatea”), în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată si a Actului Constitutiv al Societăţii FAMOS S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 22.04.2024 sau 23.04.2024 a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la ora 10:00, respectiv la ora 11, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 12.04.2024 care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi: 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale ale Societăţii încheiate la 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar al Societăţii, întocmite pentru exerciţiul financiar 2023.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul economico-financiar al anului 2023.

3. Prezentarea şi aprobarea raportului auditorului financiar şi al comisiei de cenzori pentru anul 2023.

4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

5. Aprobarea proiectului planului de investiţii pe anul 2024.

6. Aprobarea repartizării profitului sau a inregistrarii pierderii exercitiului financiar 2023, dupa caz.

7. Aprobarea plafonului maxim de angajamente ale societății (credit, leasing, factoring, tranzacţii cu instrumente financiare derivate, etc.), şi aprobarea grevării imobilelor societăţii în scopul garantării acestor contracte. Desemnarea și împuternicirea persoanelor în vederea negocierii și semnării acestor contracte, conform propunerilor Consiliului de Administraţie, puse la dispoziţia acţionarilor.

8. Aprobarea realegerii membrilor consiliului de administraţie al Societăţii pentru o perioada de 4 ani, in persoana Dlui. Dobay Tiberiu – Emeric, a Dlui. Dorsonczky Jozsef – Csaba şi a Dlui. Visan Leonard – Mirel.  Aprobarea realegerii preşedintelui consiliului de administraţie pentru o perioada de 4 ani; in funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie se propune a fi în continuare Dl. Dobay Tiberiu – Emeric. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia pana la data de 12.04.2024.

9. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de  administraţie al Societăţii.

10. Aprobarea realegerii membrilor comisiei de cenzori, in persoana Dnei.  Szakacs – Paal Erzsebet – Emilia,  a Dlui. Mester Zoltan si  a Dlui. Bedo Ladislau – Pavel, precum şi a cenzorului supleant dl. Haider Csaba, pentru o perioadă de trei ani.

11. Stabilirea remunerației cenzorilor.

12. Mandatarea Directorului General al Societăţii, dl. Dobay Tiberiu – Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru: a încheia şi/sau semna, în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârea AGOA ce va fi adoptată, oricare şi toate hotărârile, documentele, aplicaţiile, formularele şi cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGOA ce va fi adoptată în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, şi pentru a efectua toate formalităţile legale privind înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârii adoptate precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

 1. Aprobarea restrângerii obiectelor secundare de activitate ale Societatii, prin eliminarea activităților reprezentate de urmatoarele coduri CAEN: 2599, 2823, 3103, 3312, 4391, 4612, 4674, 4753, 4799, 6810, 6832, 7320, 7711, 9524.
 2. Aprobarea extinderii obiectelor secundare de activitate ale Societății cu următoarele activități reprezentate de codurile CAEN: 4690, 4669, 4511, 4519, 4719, 4752.
 3. Apobarea modificării Cap. II, Art. 5, pct. 5.2 al Actului Constitutiv al Societății privind Activitățile secundare, in conformitate cu punctele 1 si 2 din prezentul convocator.
 4. Aprobarea modificarii Art. 4, pct. 4.1. din Actul constitutiv al societatii privind durata de funcționare, prin eliminarea sintagmei „nelimitată”. Se precizează că durata societății este nedeterminată, astfel Art. 4, pct. 4.1. va avea urmatorul continut: „Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată.”
 5. Aprobarea actualizării datelor de identificare a membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, dacă va fi cazul si aprobarea in mod corespunzator a modificarii Art. 14, pct. 14.6 si a Art. 17, pct. 17.2. din Actul constitutiv, continand datele de identificare actuale, dupa caz.
 6. Aprobarea de catre actionari a vânzării bunurilor imobile aflate în patrimonial societăţii FAMOS S.A., evidenţiate în Cărţile Funciare nr.: 53309 Odorheiu Secuiesc, 57300 Odorheiu Secuiesc, 50905 Cristuru Secuiesc, 50905 – C1- U1 Cristuru Secuiesc, 50904 Cristuru Secuiesc, pentru considerentele prezentate de  Consiliul de Administrație, puse la dispoziția acționarilor.
 7. Discutarea şi aprobarea preţurilor minime de vânzare a acestor imobile menţionate la punctul 6 din prezentul convocator, conform propunerilor Consiliului de Administraţie, puse la dispozitia actionarilor.
 8. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al FAMOS S.A., pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor de vânzare (identificarea cumpărătorilor, angajarea unui expert topografic pentru identificările/dezlipirile/alipirile imobilelor, demolare/radiere construcții, încheierea Contractelor de vânzare – cumpărare) și să reprezinte societatea în fața oricărui notar public, oricărei instituții publice sau oricărei persoane juridice, în vederea semnării / autentificării / înregistrării contractelor menționate, după caz.
 9. Avand in vedere persistenta unui context economic nefavorabil pentru industria prelucratoare de mobila, context caracterizat de un pret ridicat al materiilor prime si energiei, dublate de o disponibilitate pe piata a unor produse similare care sunt importate din China la un pret semnificativ mai mic, in plus pretul comenzilor plasate de catre clienti nu permite continuarea productiei nefiind sustenabila din punct de vedere economic, actionarii sunt chemati sa aprobe urmatoarele masuri (dacă va fi cazul) :
 10. Oprirea activitatii de productie;
 11. Activitatea in cadrul companiei se va desfasura cu un efectiv redus de personal, fiind adaptata la volumul comenzilor si la necesitatile de mentinere in siguranta a intregii platforme industriale. In vederea reducerii costurilor cu forta de munca se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de masuri : (1) restructurarea efectivului de personal (2) reducerea timpului de lucru in conformitate cu prevederile legii.
 12. Mandatarea Directorului General al Societăţii, dl. Dobay Tiberiu – Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru: a încheia şi/sau semna, în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârea AGEA ce va fi adoptată, oricare şi toate hotărârile, documentele, aplicaţiile, formularele şi cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGEA ce va fi adoptată în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, şi pentru a efectua toate formalităţile legale privind înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârii adoptate precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Aspecte procedurale: La adunările generale vor putea participa și vota toți acționarii înregistrati în Registrul Acționarilor la data de referință 12.04.2024. Acționarii vor participa la adunările generale personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială, încheiată sub semnătură privată. Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa [email protected], cu respectare normelor legale privind semnătura electronica extinsa, astfel încât să fie primite de societatea până cel târziu cu 48 ore înainte de adunări, respectiv până în data de 19.04.2024 inclusiv.

Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În același termen, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poştă/curier (prin scrisoare recomandată cu confimare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conform cu originalul după CI) sau la adresa [email protected].

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, documentele supuse dezbaterii, formularele de împuternicire specială, precum și formularele de vot, se pot obține, prin transmiterea unei solicitări scrise de la sediul societății prin email la adresa [email protected] sau de pe siteul societății www.famos.ro, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, în baza documentelor doveditoare ale calității de acționar.

Acționarii au dreptul de a adresa intrebări și  propuneri cu privire la ordinea de zi. Întrebările/propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiectele de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în actul constitutiv și Legea  nr. 31/1990, republicată cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății, la adresa [email protected], cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordininea de zi pentru AGOA/AGEA.”

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Dobay Tiberiu-Emeric

L.S.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy