Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita scoate patru posturi la concurs

Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinata a 4 posturi contractuale vacante de execuție, în vederea efectuării activităților privind „Recensământul Populației și al Locuințelor din România 2021″, respectiv:

• expert, gradul IA -1 post;
• expert, gradul II -1 post;
• expert debutant cu atribuții GIS -1 post;
• referent IA -1 post;

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

• expert, gradul IA -1 post; Condiții specifice pentru ocuparea postului:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 7 ani;
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii;
cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor;
abilități în operarea pe PC desktop și tablete, MS Office, nivel avansat (aplicația CAPI, CAWI, QGIS);
disponibilitate de a se deplasa pe teren.

• expert, gradul II -1 post; Condiții specifice pentru ocuparea postului:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – 6 luni;
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii;
cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor;
abilități în operarea pc PC desktop și tablete, MS Office, nivel avansat (aplicația CAPI, CAWI, QGIS);
disponibilitate de a se deplasa pe teren.

• expert debutant cu atribuții GIS -1 post; Condiții specifice pentru ocuparea postului:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – au se solicită;
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe inginerești, matematică și științele naturii;
cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor;
abilități în operarea pe PC desktop și tablete, MS Office, nivel avansat (aplicația CAPI, CAWI, QGIS);
disponibilitate de a se deplasa pe teren.

• referent IA -1 post; Condiții specifice pentru ocuparea postului;
vechime în specialitate – 7 ani;
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor;
abilități în operarea pe PC desktop și tablete, MS Office, nivel avansat (aplicația CAPI, CAWȚ QGIS);
disponibilitate de a se deplasa pe teren,

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • 25 februarie 2021, ora 10:00, proba scrisă;
 • 01 martie 2021, ora 10:00, proba interviu;
 • 03 martie 2021, ora 10:00, proba practică.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Judeţene de Statistică Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății nr. 5, județul Harghita, telefon 0266/312.027.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.