Municipiul Gheorgheni angajează inspector

0

Articol disponibil în: Magyar Română

MUNICIPIUL GHEORGHENI

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU

OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE TEMPORAR VACANTĂ DE INSPECTOR

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI BUGET, FINANŢĂRI,PLĂŢI

–          Descrierea funcţiei: clasa I, grad profesional principal

Condiţiile ocupării funcţiei 1.studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;

2.vechime minimă în specialitatea studiilor minimum 5 ani;

Desfăşurarea concursului 1. Proba scrisă: 11 octombrie 2016 orele orele 10

2. Proba orală – interviu: 13 octombrie 2016 orele 10

Probele se vor susţine la sediul primăriei (P-ţa Libertăţii, nr. 27.)

Termen limită 06 octombrie 2016
Dosarul de înscriere trebuie să conţină 1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008

(gyergyoszentmiklos.ro/űrlapok – Fişă de înscriere la concurs)

2. Copia actului de identitate

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiilor documentelor care atestă îndeplinirea specifice

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei

5. Cazier judiciar

6. Curriculum Vitae

7. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Depunerea dosarelor de înscriere Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 06.10.2016 la sediul primăriei Municipiului Gheorgheni
Detalii Relaţii suplimentare privind bibliografia se pot obţine la sediul instituţiei, sau de la pagina de web www.gyergyoszentmiklos.ro, precum şi la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, de luni până joi între orele 08:00- 15:00 şi vineri între orele 08:00-13:00, sau prin telefon: 0266364494/1224.
Bibliografie 1.  Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2);

2.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3.  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

5.   Legea nr. 82/1991-Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.  Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare;

7.  Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

8.  Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy