Poliţia Harghita face angajări din sursă externă

0

Articol disponibil în: Română

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, organizează concurs pentru ocuparea unei functii de ofiter specialist I la Serviciul Comunicatii si Informatica, cu personal recrutat din sursa externa.

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer specialist I la Serviciul Comunicații și Informatică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, poziția 98 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

 

Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului poate fi consultată, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita – Serviciul Resurse Umane, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:
  1. Pentru cei care au absolvit anterior sistemului Bologna

– studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din următoarele profile/domenii/domenii de ştiinţă, artă, cultură/specializăriștiința sistemelor și a calculatoarelor/ingineria sistemelor şi a calculatoarelor; electronic/inginerie electronică; electric/inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică și calculatoare); aeronave/inginerie aerospaţială; matematică-informatică, informatică; informatică-economică, contabilitate şi informatică de gestiune; cibernetică și previziune/statistică economică, statistică social-economică, econometrie informatică, informatică managerială; informatică industrial.

 1. Pentru cei care au absolvit în sistem Bologna

– studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii de licență/specializări:  matematică-informatică; informatică; fizică-informatică; chimie-informatică; ingineria sistemelor; calculatoare și tehnologia informației; inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaţionale; inginerie aerospațială; cibernetică,  statistică și informatică economică; inginerie electrică și calculatoare; informatică industrială; matematică și informatică aplicată în inginerie; informatică aplicată în ingineria materialelor; informatică aplicată în inginerie electrică; contabilitate şi informatică de gestiune; managementul organizației; managementul sistemelor de comunicații militare.

 

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 6. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 7. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea se realizează cu ocazia examinării medicale);

 

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află într-una din situaţiile următoare:

 1. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 2. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

 

 

La concurs pot participa şi agenţii de poliţie care îndeplinesc condiţiile de studii sus-menţionate precum şi, cumulativ, următoarele condiţii:

a) sunt declaraţi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului;

d) au obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

 

Înscrierea candidaţilor se va face, personal, pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 3, şi a documentelor, în volum completîn perioada 06.09.2018 – 13.09.2018, în intervalul orar 09:00 – 15:00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita din municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Tudor Vladimirescu nr. 34-36, judeţul Harghita.

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet până la data de 13.09.2018, şi vor cuprinde următoarele documente:

 • pentru candidaţii din sursă externă:
 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 3 ) şi CV (Anexa nr. 7);
 2. documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ. ); (Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

 1. actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 2. carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original. Documentele vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 3. certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 4. cazierul judiciar (pentru obținerea acestuia demersurile necesare vor fi efectuate de către Serviciul Resurse Umane în baza consimțământului expres al candidatului); Dacă în dosarul de recrutare candidatul depune un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, acesta va fi acceptat.
 5. autobiografia (Anexa nr. 5) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 6);
 6. o fotografie color 9 x 12 cm;
 7. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 4);
 8. un dosar plic.

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

 • pentru candidaţii agenţi de poliţie:
 1. cererea de înscriere şi CV;
 2. documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul)  în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ. );

 1. actul de identitate, carnetul de muncă, şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 2. certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 3. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 4. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. „b”, „c”şi „d”  din Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului.
 5. un dosar plic.

 

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

La momentul depunerii, dosarele vor fi prezentate în volum complet.

 

Atenţie! După  data limită de înscriere, respectiv data de 13.09.2018, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

             Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică şi medicală

 

Până la data de 26.09.2018 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor, prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita şi la avizierul unităţii.

Rezultatele la testarea psihologică vor fi publicate prin aceeaşi modalitate.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Candidații declarați ”inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la evaluarea medicală.

 

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 01.10 – 12.10.2018 (dar numai în zilele lucrătoare), inclusiv, doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”.

Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea evaluării medicale în baza unei adrese oficiale ce va fi transmisă unităţii medicale competente care deserveşte Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, respectiv Centrul Medical Judeţean Harghita cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr.34-36, judeţul Harghita.

Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 01.10.2018 la sediul acesteia.

Cu această ocazie, candidaţilor li se vor deschide fişele medicale-tip, urmând să fie îndrumaţi pentru continuarea evaluării medicale şi finalizarea acesteia.

Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 12.10.2018, inclusiv. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.

 

Validarea dosarelor

 

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea probei concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Listele candidaturilor validate / invalidate , se afişează pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita www.hr.politiaromana.ro şi la avizierul unităţii, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concursrespectiv până la data de 30.10.2018.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, www.hr.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.hr.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului

 

Graficul de desfăşurare a concursului este prevăzut în Anexa nr. 2.

Concursul va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului (test grilă).

Proba test scris, va consta în rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 03.11.2018.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de Concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, www.hr.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http:// www.hr.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Serviciului Resurse Umane din I.P.J.- Harghita cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Tudor Vladimirescu nr. 34-36, judeţul Harghita.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, www.hr.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http:// www.hr.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu pe subiecte profesionale, elaborat din tematica şi bibliografia recomandată, conform Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, www.hr.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http:// www.hr.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Candidaților declarați admis la concurs și care îndeplinesc condițiile legale de încadrare în Poliția Română li se vor acorda grade profesional în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

Aceștia sunt încadrați în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni.

Agenților de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie li se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
a) sub 5 ani – subinspector de poliţie;
b) între 5 şi 10 ani – inspector de poliţie;
c) peste 10 ani – inspector principal de poliţie.
Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului, respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probei de concurs;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, www.hr.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http:// www.hr.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe pagina de Internet susmenționată se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix/ stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.
 • În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute;
 • Testul scris şi interviul se înregistrează audio şi/sau video conform art. 24 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I nr. 140/02.09.2016.
 • Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0266.205.112.

Fişiere ataşate

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy