Şcoala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza scoate un post la concurs

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Şcoala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu sediul în Str. Gal Sandor nr. 9, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectand prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Inspector de specialitate IA (responsabil marketing și programe culturale)

NUMĂRUL POSTURILOR: un post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Birou contabilitate financiar și administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: superioare
-Vechimea în muncă: 6 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 14.06.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Şcoala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu sediul în Str. Gal Sandor nr. 9, Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Termen-limită:

28.06.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 30.06.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.07.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 04.07.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.07.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 06.07.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 07.07.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.07.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.07.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 12.07.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.07.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 14.07.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor     17.07.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului      18.07.2023, ora 14.00

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant

 1. Titlul III. Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice (art. 538 – art.556) și Titlul V. Autoritățile administrației publice locale (art.105 – art.200) din Ordonanță de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
 2. Anexa 4 – Regulament cadru de organizare şi funcţionare a şcolilor populare de arte şi meserii din Ordinul Nr.2193 din 17.03.2004. pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale
 3. Regulamentul intern al Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0266/310.884, la adresa de e-mail: nepiskola@gmail.com și pe website: www.nepiskola.ro, persoană de contact: Viragh Ibolya, având funcția de secretară.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy