Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Serviciul de Probaţiune Harghita scoate la concurs 4 posturi vacante

Foto cu caracter ilustrativ

 

Direcția Națională de Probațiune organizează, în perioada decembrie 2020– iulie 2021, concursul pentru ocuparea a 151 de posturi vacante de consilier de probațiune din cadrul serviciilor de probațiune. 

La Serviciul de Probaţiune Harghita  sunt repartizate 4 posturi. 

 

DISPOZIŢII LEGALE APLICABILE

Concursul se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiileRegulamentului privind organizarea şidesfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şifuncţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.140/C/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 15 iunie 2016, cu modificările și completările realizate prin Ordinul ministrului justiției nr. 3013/C/2020 pentru modificareaRegulamentului privind organizarea şidesfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şifuncţiilor vacante din sistemul de probaţiune,aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2140/C/2016.

 

 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probaţiune se va desfăşura în municipiul Bucureşti, începând cu data de 23.01.2021, după finalizarea etapei premergătoare de înscriere. În funcţie de numărul candidaţilor, anumite etape ale concursului se pot desfăşuraşi la nivel regional.

 

Proba scrisă se va derula în municipiul București, în data de 7 martie 2021, într-o locație care va fi anunțată ulterior.

 

Datele, precum şilocaţiile de desfăşurare a etapelor ulterioare ale concursului, urmează a fi comunicate, în timp util, pe site-ul Ministerului Justiţiei, la secţiuneaMinister/Organizare/Cariere/Posturi vacante:http://www.just.ro/minister/cariere/

 

 

DATA LIMITĂ DETRANSMITERE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

 

Transmiterea dosarelor pentru înscrierea la concurs se realizează prin poștă sau serviciu de curierat până la data de 22.01.2021. Dosarele candidaților transmise prin poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate la oficiul poștal sau la serviciul de curierat cel mai târziu în ultima zi a termenului de înscriere.

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU POSTURILE VACANTE DE CONSILIER DE PROBAŢIUNE

 

Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, pentrua putea deveni consilier de probaţiune, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 2. să nu aibă antecedente penale, să nu aibă cazier fiscal;
 3. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 4. să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt dovedit pe baza testării medicale şi psihologice de specialitate organizate în acest scop;
 5. să se bucure de o bună reputaţie;
 6. să fie licenţiat în asistenţă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept;
 7. să promoveze concursul organizat pentru ocuparea funcției pentru care candidează.

 

Nu este cerută vechime anterioară în muncă sau în specialitatea diplomei de licenţă.

 

Testarea medicală şi psihologicăprevăzută la punctul d) se va realiza în conformitate cu Metodologia de examinare medicală în vederea selecţieicandidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante de execuţieşi a funcţiilor vacante de conducere din sistemul de probaţiune aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2224/C/2016, respectiv Procedura de evaluare psihologică a candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante de execuţieşi a funcţiilor de conducere din sistemul de probaţiuneşi a personalului de probaţiune aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2069/C/2010.

 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU CANDIDAŢII CARE PARTICIPĂ LA CONCURSUL PENTRU POSTURILE VACANTE DE CONSILIER DE PROBAŢIUNE

 

Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier de probaţiune, candidaţii vor prezenta un dosar de înscriere care va conţine:

 1. copie a actului de identitate;
 2. copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
 3. copie legalizată a diplomei de licenţă sau adeverinţa provizorie care atestă universitatea absolvită, precum şi copie legalizată a foii matricole ori a suplimentului la diplomă, după caz;
 4. declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale şi a celor fiscale (disponibilă la adresahttp://www.just.ro/minister/cariere/, în secțiunea alocată concursului) sau certificatul de cazier judiciar şi cazier fiscal, în original. Până la data numirii pe post, candidaţiiîşi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar şi fiscal,în original, dacă acestea nu au fost depuse în momentul înscrierii.
 5. curriculum-vitae (format european) (disponibil la adresahttp://www.just.ro/minister/cariere/, în secțiunea alocată concursului);
 6. cerere – tip de înscriere la concurs completată care cuprinde și acordul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Direcția Națională de Probațiune în scopul derulării procedurii de concurs (disponibilă la adresa http://www.just.ro/minister/cariere/, în secțiunea alocată concursului);
 7. dovada de plată a taxei de înscriere la concurs, efectuată în contul Direcției Naționale de Probațiune.

 

Vor fi luate în considerare diplomele sau adeverințele care atestă studiile absolvite, în una dintre specializările prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 123/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de formă sau de emitent, cu condiția ca aceasta din urmă să fie o unitate de învățământ acreditată,în cazul absolvirii studiilor în România sau recunoscută de statul român, în cazul absolvirii studiilor în străinătate.

 

 

TAXE CONCURS

 

Taxa de înscriere la concurs este de 100 leiși se achită, prin ordin de plată sau mandat poștal,în contul Direcției Naționale de Probațiune:

 

CONT IBAN: RO02TREZ70520E330500XXXX – taxe și alte venituri în învățământ, deschis la Trezoreria Sectorului 5, București, CUI 32967779, beneficiar – Direcția Națională de Probațiune.

 

Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși în urma verificării dosarelor de înscriere, precum și candidaților retrași anterior afișării rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Cererea de restituire se trimiteDirecției Naționale de Probațiune și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

 

Taxa pentru examinarea medicală este 462,5 leișise va achita la momentul derulării acestei etape de concurs. (Sumade 416,5 lei se va achita la casieria Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din cadrul Ministerului Justiției, iar suma de 46 lei se va achita la casieria Spitalului Prof. dr. Constantin Angelescu).

 

 

ETAPELE DE CONCURS

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune cuprinde următoarele etape:

 1. a) selecția dosarelor;
 2. b) testarea cunoștințelor teoretice, prin susținerea unei probe scrise sub forma unui test grilă;
 3. c) testarea abilităților, atitudinilor și a motivației, prin susținerea unui interviu;
 4. d) testarea medicală și psihologică;
 5. e) repartizarea pe posturi.

 

Media generală de promovare a concursului este de cel puțin 7.

 

În situația în care numărul candidaților admiși depășește numărul de posturi vacante, testarea medicală și psihologică se vor realiza pentru un număr de candidați egal cu numărul posturilor vacante la care se adaugă un număr de rezervă de candidați de 10% din numărul posturilor vacante.

 

Rezultatele verificărilor efectuate în fiecare etapă, precum și programarea etapei următoare, vor fi afișate pe site-ul Ministerului Justiției, secțiunea Minister/Organizare/Cariere/Posturi vacante:http://www.just.ro/minister/cariere/

 

 

CERINŢELE GENERALE ALE  POSTULUI DE CONSILIER DE PROBAŢIUNE

 

 • întocmește din oficiu sau la solicitarea organelor de urmărire penală ori a instanțelor de judecată referate/rapoarte de evaluare pentru inculpații minori, respectiv inculpații majori, precum și referate/rapoarte de evaluare pentru minorii aflați în executarea unei măsuri educative sau persoanele majore aflate în supraveghere;
 • sprijină instanța de judecată în procesul de individualizare a pedepselor și a măsurilor educative;
 • supraveghează măsurile și obligațiile stabilite în sarcina persoanelor față de care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată;
 • coordonează prestarea muncii neremunerate în folosul comunității care înlocuiește pedeapsa amenzii penale;
 • coordonează respectarea măsurilor educative neprivative de libertate dispuse față de minori;
 • colaborează și coordonează modul în care instituțiile din comunitate, persoane juridice de drept public și de drept privat, participă la punerea în executare a pedepselor și/sau a măsurilor neprivative de libertate;
 • acordă asistență în cadrul procesului de supraveghere persoanelor supravegheate aflate în evidența serviciului de probațiune;
 • participă, la solicitarea instanței de judecată, la judecarea cauzelor cu minori având dreptul și îndatorirea să ofere informații și lămuriri suplimentare față de conținutul referatului de evaluare, poate formula propuneri în privința măsurilor ce ar urma să fie luate față de inculpatul minor;
 • participă și formulează propuneri în cadrul comisiei de propuneri pentru liberare din unitățile penitenciare, la lucrările consiliului educativ organizat la nivelul centrelor educative sau ale comisiei din centrul de detenție, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 

DATE DE CONTACT

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0726.755.429 (Luni – joi, în intervalul 9.00 – 16.00, vineri 9.00 – 14.00), la adresa de e-mail: dp@just.ro sau pe site-ul Ministerului Justiției: http://www.just.ro/minister/cariere/

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 

 

TematicA

 

 

 1. Reglementări privind probaţiunea:
 2. a) Standarde internaționale în domeniul probațiunii
 3. b) Organizarea şifuncţionarea sistemului de probaţiune;
 4. c) Statutul și codul deontologic ale personalului de probaţiune;
 5. d) Activitatea serviciilor de probaţiune.

 

 1. Aspecte teoretice generale și modalități de intervenție în probațiune:
 2. a) Pedeapsă și control social în modernitatea târzie. Pluralismul socio-juridic și justiția alternativă;
 3. b) Asistarea persoanelor condamnate;
 4. c) Interviul;
 5. d) Interviul motivațional – Să ajuți oamenii să se schimbe;
 6. e) Modelarea prosocială.

 

 1. Normalitate, conformitate și devianță socială:
 2. a) Emile Durkheim: individul în societatea modernă;
 3. b) R.K. Merton: anomia și visul american al reușitei;
 4. c) E. Sutherland: individ, asocieri diferențiale, organizarea socială diferențială;
 5. d) H. Becker: construcția socială a devianței;
 6. e) ErvingGoffman: individul instituționalizat.

 

 1. Drept penal
 2. a) Infracțiunea:

– vinovăția;

– săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune;

 1. b) Unitatea și pluralitatea de infracțiuni:

– infracțiunea continuată și infracțiunea complexă;

– concursul de infracțiuni;

– recidiva;

– pluralitatea intermediară;

– pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni;

 1. c) Autorul și participanții:

– autorul și coautorii;

– instigatorul;

– complicele;

– pedepsirea participanților;

 1. d) Pedepsele:

– pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice;

– pedeapsa accesorie și pedepsele complementare;

– amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată;

 1. e) Măsurile de siguranță:

– scopul măsurilor de siguranță și categoriile măsurilor de siguranță;

– obligarea la tratament medical;

– internarea medicală;

– interzicerea ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;

 1. f) Minoritatea:

– răspunderea penală a minorului;

– măsurile educative neprivative de libertate;

– măsurile educative privative de libertate;

 1. g) Cauzele care înlătură consecințele condamnării (reabilitarea de drept și reabilitarea judecătorească);
 2. h) Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală.

 

 1. Drept procesual penal
 2. a) procedura în cauzele cu infractori minori;
 3. b) procedura reabilitării;
 4. c) dispoziții generale privind executarea hotărârilor penale;
 5. d) punerea în executare a pedepselor principale;
 6. e) punerea în executare a măsurilor de siguranță;

f ) punerea în executare a amenzii judiciare și a cheltuielilor judiciare avansate de stat;

 1. g) condamnarea în cazul revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei;
 2. h) schimbări în executarea unor hotărâri;
 3. contestația la executare și contestația privitoare la amenzile judiciare.

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

 1. Legea nr. 252/2013 privind organizarea şifuncţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150667

 

 

 1. Hotărârea Guvernului 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154293

 

 

 1. Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71519

 

 

 1. Ordinul ministrului justiţiei nr. 3172/C/26.11.2004 de aprobare a „Codului deontologic al personalului de reintegrare socială şi supraveghere” (disponibil la adresahttp://www.just.ro/minister/cariere/, în secțiunea alocată concursului)

 

 

 1. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare: art. 220 – 227,

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153510

 

 1. Recomandarea CM/Rec (2010)1 Comitetului de Ministricătrestatelemembre cu privire la Regulile de Probațiune ale ConsiliuluiEuropei

 

https://rm.coe.int/romanian-compendium-2015/16806ab9b7, p. 105 -125

 

 1. Manual de probaţiune, volum coordonat de Valentin Schiaucuşi Rob Canton, Editura Euro Standard, Bucureşti, 2008 (disponibil la adresa http://www.just.ro/minister/cariere/, în secțiunea alocată concursului):
 • „Pedeapsă și control social în modernitatea târzie. Pluralismul socio-juridic și justiția alternativă”, p. 49 – 67;
 • „Asistarea persoanelor condamnate”, p. 192 – 200, 202 – 207;
 • „Interviul Motivațional – Să ajuți oamenii să se schimbe”, p. 384 – 398;
 • „Modelarea pro-socială”, p. 399 – 407

 

 

 1. Metodologia științelor socioumane, volum coordonat de Serge Moscovici și Fabrice Buschini, Editura Polirom, Iași, 2007: Partea a II-a, „Interviul”, p. 203 – 227

 

 

 1. Sociologie, volum coordonat de Lazăr Vlăsceanu, Editura Polirom, Iași, 2011:

Capitolul 9, „Normalitate, conformare și devianță socială”, p. 337 – 390

 

 

 1. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioarehttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109855

Titlul II. Infracțiunea, Capitolul I. Dispoziții generale, art. 15 – art. 17;

Titlul II. Capitolul V. Unitatea și pluralitatea de infracțiuni, art. 35 – art. 45;

Titlul II. Capitolul VI. Autorul și participanții, art. 46 – art. 52;

Titlul III. Pedepsele, art. 53 – art. 70, art. 83 – art. 106;

Titlul IV. Măsurile de siguranță. Capitolul I Dispoziții generale, art. 107 – art. 108; Capitolul II  Regimul măsurilor de siguranţă, art. 109 – 111;

Titlul V. Minoritatea, art. 113 – art. 134;

Titlul IX. Cauzele care înlătură consecințele condamnării, art. 165 – art.171;

Titlul X. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală, art. 172 –  art. 187

 

 

 1. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611

Titlul IV. Proceduri speciale, Capitolul III. Procedura în cauzele cu infractori minori, art. 504 – art. 517;

Titlul IV. Proceduri speciale, Capitolul V. Procedura reabilitării, art. 527- art. 537;

Titlul V. Executarea hotărârilor penale. Cap. I Dispoziții Generale, art. 550 – art.554;

Titlul V. Executarea hotărârilor penale, Capitolul II. Punerea în executare a hotărârilor, Secțiunea 1. Punerea în executare a pedepselor principale, art. 557, art. 559, art. 560 și art. 561;

Titlul V. Executarea hotărârilor penale, Capitolul II. Secțiunea a 3-a. Punerea în executare a măsurilor de siguranță, art. 566 – art. 573;

Titlul V. Executarea hotărârilor penale, Capitolul II. Secțiunea a 5-a. Punerea în executare a amenzii judiciare și a cheltuielilor judiciare avansate de stat, art. 577 – art. 578;

Titlul V. Executarea hotărârilor penale, Capitolul III. Alte dispoziții privind executarea. Secțiunea 1. Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunțării la aplicarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei, art. 582;

Titlul V. Executarea hotărârilor penale, Capitolul III. Alte dispoziții privind executarea. Secțiunea 11. Schimbări în executarea unor hotărâri, art. 583, art. 585, art. 587 și art. 588;

Titlul V. Executarea hotărârilor penale, Capitolul IV. Dispoziții comune, art. 597 – art. 601

 

 

 1. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioarehttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150678

Titlul I. Dispoziții generale, art.1 – art. 21;

Titlul II. Executarea pedepselor neprivative de libertate, Capitolul I. Executarea pedepsei amenzii aplicabile persoanei fizice, art. 22 – art. 24;

Titlul III. Executarea măsurilor de supraveghere și a obligațiilor dispuse de instanță potrivit Codului penal, art. 43 – art. 62;

Titlul IV. Dispoziții privind executarea măsurilor educative neprivative de libertate, art. 63 – art. 76

 

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 604/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181337

Art. 1- 10 și art. 16

 

 

 1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/150699

Titlul III. Executarea pedepselor privative de libertate, Capitolul VIII. Liberarea condiționată, art. 95 – art. 97;

Titlul V. Dispoziţii privind executarea măsurilor educative privative de libertate, Capitolul III. Regimurile de executare a măsurilor educative privative de libertate, art. 144, art. 145 și art. 146;

Titlul V. Dispoziţii privind executarea măsurilor educative privative de libertate, Capitolul X. Liberarea persoanelor internate, înlocuirea măsurii internării în centrul de detenţie sau în centrul educativ cu măsura educativă a asistării zilnice, continuarea executării măsurii educative privative de libertate în penitenciar, art. 179 – art. 182.

 

 

Notă:  În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor consulta lucrări de specialitate juridică actualizate în raport cu actele normative în vigoare la data publicării anunțului de concurs.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.