Unitatea Militară 02531 din Miercurea Ciuc angajează contabili

0

Articol disponibil în: Română

Unitatea Militară 02531, Miercurea Ciuc, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piața Cetății nr. 1, județul Harghita anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, astfel

contabil-șef grad I și contabil II din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de contabil șef, grad I:
absolvirea cu diplomă de licență a studiilor superioare în domenii de licență: contabilitate, economie, management și finanțe;
deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi sau obligativitatea dobândirii acestuia în termen de 12 luni de la încetarea stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul României;
5 ani vechime minimă în specialitatea studiilor superioare postului pentru care se organizează concursul, în domeniile de licență: contabilitate, economie, management și finanțe,

• pentru postul de contabil II:
studii:
medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) în domeniul economic, sau
medii (liceu cu diplomă de bacalaureat, în orice domeniu) și absolvirea unor cursuri ori programe de perfecționare/specializare acreditate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și/sau Ministerul Educației și Cercetării care să ateste calificarea de contabil, sau
postliceale în domeniul economic.
6 luni vechime minimă în specialitatea studiilor postului pentru care se organizează concursul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 aprilie 2021, ora 16:00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 aprilie 2021, ora 09:30: proba scrisă;
 • 23 aprilie 2021, ora 09:30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Militară 02531, Miercurea-Ciuc, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piața Cetății nr. 1, județul Harghita, telefon 0266371520. int. 119.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy