Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita face angajări

1. Numărul şi denumirea posturilor:
Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita
● 2 post de Inspector de specialitate debutant, nivelul studiilor S;
● 3 post de Inspector de specialitate IA, nivelul studiilor S;
● ½ normă post de Consilier juridic debutant, nivelul studiilor S.
2. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae, în limba română.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
3. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
– 2 (doi) post de: Inspector de specialitate, debutant:
• studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• cunoștințe de utilizare a calculatorului.
– 3 (teri) post de: Inspector de specialitate IA:
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 6 ani;
• cunoștințe de utilizare a calculatorului.
– ½ normă post de: Consilier juridic debutant:
• studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• cunoștințe de utilizare a calculatorului.
4. Concursul se va desfăşura începând din data de 07 decembrie 2016, ora 12,00 – proba scrisă, iar interviul se va susţine în data de 13 decembrie 2016, ora 10,00, la sediul Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5).
Dosarul de concurs se poate depune la sediul Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5), camera 128 în 11.11.2016 – 25.11.2016, între orele 8,00 – 14,00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–207701 interior 1608.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita http://judetulharghita.ro/recrutare…
Director
Barabas CsabaLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.