ANUNȚ privind începerea sesiunii de depunere de proiecte pentru Programul anual de finanțare a activităților de Tineret din Municipiul Toplița, anul 2023

0

Articol disponibil în: Română

Primăria Mun. Toplița, județul Harghita, anunță începerea sesiunii de depunere de proiecte pentru
Programul anual de finanțare a activităților de Tineret din Municipiul Toplița pe anul 2023

 1. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii– care desfășoară activități în domeniul tineret pe raza administrativ-teritorială a municipiului Toplița sau culte religioase – constituite conform legii și își au sediul în Municipiul Toplița.
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare neramburasbilă:

Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

 1. Condiții de eligibilitate

(1) Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. este persoană persoană fizică sau juridică de drept public sau privat fără scop patrimonial, autorizată, respectiv înfiinţată sau recunoscută în condiţiile legii care desfășoară activități în domeniul tineret pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Toplița sau culte religioase – constituite conform legii.
 2. a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare;
 3. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent, la organul fiscal competent;
 4. să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare, dacă este cazul;
 5. să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către bugetul de stat sau local, precum şi contribuţii neachitate către asigurările sociale de stat;
 6. să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
 7. să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
 8. să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statuare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
 9. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 10. să depună în original cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită de acesta prin procura specială;
 11. să participe cu o contribuție financiară de minim 10% din valoarea totală a proiectului;
 12. să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanațatoare.

(2) Municipiul Toplița are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte solicitanților care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contractele de finanțare anterioare.

4.( (1) Dosarul de finanțare trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea tip de finanţare, conform anexei nr. 1 la ghidul solicitantului, completată integral, semnată și ștampilată, în original;
 2. Statut și Act constitutiv înregistrat la instanță prin care solicitantul atestă că desfășoară o activitate în domeniul tineretuluil – copii certificate „conform cu originalul”;
 3. Încheiere judecătorească rămasă definitivă prin care sunt aprobate ultimele modificări ale statutului și a actului constitutiv – copie certificată ”conform cu originalul”;
 4. certificat de înregistrare fiscală, ori orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice – semnate şi ștampilate cu menţiunea „conform cu originalul”, din care să rezulte că acționează în domeniul tineretului;
 5. certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, valabil la data limită pentru depunerea/încărcarea propunerilor de proiecte;
 6. certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul local, valabil la data limită pentru depunerea/încărcarea propunerilor de proiecte;
 7. extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii, din care să rezulte contribuția;
 8. dovada existenţei altor surse de finanţare privind colaborarea sau parteneriatul cu consiliul județean, cu organizaţiile guvernamentale sau neguvernamentale, sau cu alte entități și instituții dacă este cazul:
  1. scrisori de intenţie;
  2. contracte de sponsorizare;
 1. extrasul din registrul special al asociațiilor și fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei la care a fost înregistrată asociația/fundația, sau înscris înlocuitor eliberat de aceeași judecătorie, cu dată recentă (nu mai vechi de 60 de zile);
 2. bilanţul contabil pe anul precedent însoțit de recipisa de confirmare, copie „conform cu originalul”
 3. alte documente relevante privind activitatea desfășurată relevante de către solicitant (ex: apariții în presă, înregistrări foto / video ale unor ediții anterioare ale evenimentului);
 4. oferte de preț pentru fundamentarea bugetului detaliat pe categorii de cheltuieli propuse;
 5. declarație de imparțialitate a solictantului, anexa 2;
 6. declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale, semnată și ștampilată, anexa nr. 3 la ghidul solicitantului;
 7. declarația solicitantului, semanată și ștampilată, anexa nr. 4 la ghidul solicitantului;
 8. declarație, semnată și ștampilată, anexa nr. 5 la ghidul solicitantului;
 9. alte documente considerate relevante de către aplicant, care pot ajuta la formarea unei imagini mai clare asupra proiectului.

(2) Modificarea modelelor standard puse la dispoziție prin prezentul Ghid (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, etc.) duc la respingerea propunerii de proiect pe motiv de neconformitate administrativă.

 1. Suma totală alocată de la bugetul local este de 40.000 lei și se alocă în întregime pentru domeniul Tineret.

Activităţile finanțate pentru domeniul Tineret și pentru care se acordă finanţare nerambursabilă, sunt cuprinse astfel:

 • Organizarea taberelor tematice pentru tineri talentați;
 • Organizarea activităților de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și bacalaureat;
 • Organizarea taberelor de schimb pentru copii și tineri;
 • Editarea și tipărirea materialelor de specialitate (cărți, broșuri, etc.) în domeniul învățământului profesional;
 • Diverse activităţi destinate tinerilor derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice din  judeţul Harghita;
 • Achiziționarea mijloacelor, echipamentelor, auxiliarelor, softurilor si consumabilelor specifice dezvoltarii competențelor individuale ale elevilor cu CES;
 • Sprijinirea desfășurării activităților complementare/suplimentare de dezvoltare a elevilor cu CES;
 • Organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari;
 • Organizarea activităţilor ştiinţifice;
 • Asigurarea cheltuielilor de transport în cazul organizării programelor în școli, privind educația pentru sănătate în vederea asigurării șansei pentru elevi de a practica sport;
 • Susținerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor și îndeletniciri practice a elevilor din clasele V-VIII, prin achiziționarea echipamentelor adecvate (sub 2500 lei/buc);
 • Organizarea unor schimburi de experiențe profesionale (vizitarea fermelor și a fabricilor);
 • Sprijinirea activităților de orientare școlară, profesională;
 • Susținerea activităților ”Școală după școală” care oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială, organizat conform OMEN nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală după școală”;

Suma maximă acordată pentru finanțarea activităților mai sus menționate este de 10.000 lei pentru fiecare proiect.

 

 1. Perioada de finanțare: anul 2023.
 2. (1) Data și ora limită de depunere a propunerilor de proiecte: 07.07.2023, ora 14:00

 (2)Locul: Sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14, judetul Harghita.

Dosarul propunerii de proiect poate fi depus într-un singur exemplar, în plic închis la sediul administrativ al Municipiului Toplița, Toplița str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, la Ghișeul Unic sau Secretariat.Ori se transmite online, scanat lizibil într-un singur fișier în format PDF cuprinzând toate materialele solicitate la adresa de e-mail: secretariat@primariatoplita.ro, semnat electronic de către beneficiar.

 1. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare se pot procura de pe site-ul www.primariatoplita.ro sau de la sediul Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, biroul 202, persoana de contact: Iacob Ancuța Cosmina, telefon: 0266-341.871, interior 7, email: proiecte@primariatoplita.ro.

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy