ANUNȚ privind începerea sesiunii de depunere de proiecte pentru Programul anual de sprijinire a Sportului din Municipiul Toplița, anul 2023

0

Articol disponibil în: Română

Primăria Mun. Toplița, județul Harghita, anunță începerea sesiunii de depunere de proiecte pentru
Programul anual de sprijinire a Sportului din Municipiul Toplița pe anul 2023

 • Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21 alin.(1) din Legea 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, (asociaţiile sportive; cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăţi comerciale, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor), care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a municipiului Toplița şi care dispun de certificat de identitate sportivă.
 • Reglementări legale privind acordarea de finanțare neramburasbilă:

Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

 1. Condiții de eligibilitate

(1)Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice care trebuie îndeplinite, sunt următoarele:

 1. să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, cu sediul pe raza unității administrativ-teritoriale;
 2. să facă, dacă este cazul dovada, afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau asociaţia pe ramură de sport judeţeană;
 3. să fi respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare;
 4. să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent, la organul fiscal competent;
 5. să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare, dacă este cazul;
 6. să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către bugetul de stat sau local, precum şi contribuţii neachitate către asigurările sociale de stat;
 7. să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
 8. să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
 9. să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statuare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
 10. să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 11. să nu aibă conturile bancare blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 12. să depună în original cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită de acesta prin procura specială;
 13. să participe cu o contribuție financiară de minim 10% din valoarea totală a proiectului;
 14. să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.

(2) Municipiul Toplița are dreptul de a nu permite participarea la selecția de proiecte solicitanților care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contractele de finanțare anterioare.

4.(1) Dosarul de finanțare trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea tip de finanţare, conform anexei nr. 1 la ghidul solicitantului, completată integral, semnată și ștampilată, în original;
 2. Statut și Act constitutiv înregistrat la instanță prin care solicitantul atestă că este o structură sportivă de drept public/privat, constituită ca persoană juridică fără scop patrimonial, – copii certificate „conform cu originalul”;
 3. Încheiere judecătorească rămasă definitivă prin care sunt aprobate ultimele modificări ale statutului și a actului constitutiv – copie certificată ”conform cu originalul”;
 4. certificat de înregistrare fiscală, ori orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice – semnate şi ștampilate cu menţiunea „conform cu originalul”, din care să rezulte că acționează în domeniul sportului;
 5. certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, valabil la data limită pentru depunerea/încărcarea propunerilor de proiecte;
 6. certificat de atestare fiscală din care să rezulte că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către bugetul local, valabil la data limită pentru depunerea/încărcarea propunerilor de proiecte;
 7. certificat de Identitate Sportivă (CIS) –copie față-verso certificată „conform cu originalul”;
 8. extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii, din care să rezulte contribuția;
 9. dovada existenţei altor surse de finanţare privind colaborarea sau parteneriatul cu consiliul județean, cu organizaţiile guvernamentale sau neguvernamentale, sau cu alte entități și instituții dacă este cazul:
  1. scrisori de intenţie;
  2. contracte de sponsorizare;
 • alte forme de sprijin financiar;
 1. extrasul din registrul special al asociațiilor și fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei la care a fost înregistrată asociația/fundația, sau înscris înlocuitor eliberat de aceeași judecătorie, cu dată recentă (nu maivechi de 60 de zile);
 2. bilanţul contabil pe anul precedent însoțit de recipisa de confirmare, copie „conform cu originalul”;
 3. alte documente relevante privind activitatea desfășurată relevante de către solicitant (ex: apariții în presă, înregistrări foto/video ale unor ediții anterioare ale evenimentului);
 4. oferte de preț pentru fundamentarea bugetului detaliat pe categorii de cheltuieli propuse;
 5. declarație de imparțialitate a solictantului, anexa 2;
 6. declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale, semnată și ștampilată, anexa nr. 3 la ghidul solicitantului;
 7. declarația solicitantului, semanată și ștampilată, anexa nr. 4 la ghidul solicitantului;
 8. declarație, semnată și ștampilată, anexa nr. 5 la ghidul solicitantului;
 9. alte documente considerate relevante de către aplicant, care pot ajuta la formarea unei imagini mai clare asupra proiectului.

(2) Modificarea modelelor standard puse la dispoziție prin prezentul Ghid (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, etc.) duc la respingerea propunerii de proiect pe motiv de neconformitate administrativă.

 1. Suma totală alocată de la bugetul local este de 40.000 lei și se alocă în întregime pentru domeniul Sport.

Activitățile finanțate pentru domeniul Sport și sumele aferente fiecărei categorii din suma totală de 40.000 lei alocată pentru acest domeniu, sunt cuprinse astfel:

(1) Promovarea activităților sportive care se desfăşoară sub motto-ul ”Concurăm pentru sportul toplițean”

Scopul:

 • pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate pe plan intern şi internaţional;
 • organizarea de evenimente publice de interes local, zonal, naţional şi internaţional.

Obiective:

 • reprezentarea şi promovarea imaginii municipiului Toplița, atât în ţară cât şi în străinătate;
 • susţinerea jocurilor sportive se face astfel:
 • pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive, participante în competițiile Campionatelor naţionale (locale/zonale/județene/interjudețene), Cupa României, Campionatele şi Cupele mondiale, europene, precum şi la alte competiţii oficiale;
 • pentru secţiile de seniori care retrogradează în a doua divizie (alte sporturi) şi au ca obiectiv promovarea în anul următor competiţional;
 • pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de juniori, la categoria: juniori I, juniori II şi juniori III, a Campionatelor naţionale, regionale (zonale) sau şcolare de juniori, turnee finale şi competiţii internaţionale oficiale;
 • prin premierea categoriilor de seniori, juniori I, juniori II, juniori III, copii, care participă la competiţiile oficiale, interne şi internaţionale.

Suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect va fi de  30.000 lei.

(2) Sportul pentru toţi – evenimente sportive

Scopul:

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi;
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile sportive școlare;
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi international;
 • participarea la competiţii sportive de masă.

Obiective:

 • atragerea şi educarea cât mai multor cetăţeni, din toate categoriile sociale şi de vârstă, pentru practicarea mişcării în aer liber;
 • realizarea unor cursuri de inițiere, consolidare, perfecționare în diverse discipline sportive.

Suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect va fi de 7.000 lei.

(3) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale

Scop:

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive pentru persoanele cu nevoi speciale;
 • pregătirea şi participarea la competiţii sportive organizate pentru persoanele cu nevoi speciale, care este practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării în societate cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi internaţionale.

Suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect va fi de 5.000 lei.

Obiective:

 • susţinerea şi promovarea sportului pentru persoanele cu nevoi speciale.
 1. Perioada de finanțare: anul 2023.
 2. (1) Data și ora limită de depunere a propunerilor de proiecte: 07.07.2023, ora 14:00

 (2)Locul: Sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14, judetul Harghita.

Dosarul propunerii de proiect poate fi depus într-un singur exemplar, în plic închis la sediul administrativ al Municipiului Toplița, Toplița str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, la Ghișeul Unic sau Secretariat.Ori se transmite online, scanat lizibil într-un singur fișier în format PDF cuprinzând toate materialele solicitate la adresa de e-mail: secretariat@primariatoplita.ro, semnat electronic de către beneficiar.

 1. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare se pot procura de pe site-ul www.primariatoplita.ro sau de la sediul Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, biroul 202, persoana de contact: Iacob Ancuța Cosmina, telefon: 0266-341.871, interior 7, email: proiecte@primariatoplita.ro.

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy