Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita angajează medic veterinar

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 14, judeţul Harghita, organizează, la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, după cum urmează:

 

 • MEDIC VETERINAR GRAD PROFESIONAL I, stabilită conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007;

Conform art.35 din Hotarârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii

 

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit.b)-e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.15 din Hotarârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

     Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției  contractuale de execuție vacantă, încadrată pe perioadă determinată după cum urmează:

 • pentru funcția contractuală de MEDIC VETERINAR GRAD PROFESIONAL I, stabilită conform Ordinului ANSVSA nr.64/2007;

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară.

 • vechime în specialitate studiilor minimum 7 ani. Experiență în domeniu.

 

Bibliografie/tematică:

1.REGULAMENTUL  (CE) nr. 178/2002 – Legea alimentului, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: Trasabilitatea alimentelor și sistemul rapid de alertă

 

2.REGULAMENTUL (CE) NR. 852/2004 din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:  Reglementări privind normele generale obligatorie de igienă

 

3.REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:  Reglementări privind normele speciale obligatorie de igienă

 

3.Regulamentul nr. 625/2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)

Tematica:  Reglementări privind controlul oficial

4.REGULAMENTUL CE nr 627/2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman

Tematica: Controalele la nivelul abatoarelor, calitate carne

5.REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005 din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

Tematica:  Recoltarea probelor din produse de origine animală

 1. Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: Identificarea, marca de identificare a produselor de origine animală

7.REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:  Reglementări privind etichetarea produselor alimentare

 1. ORDIN nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:  Reglementări privind programul startegic multianual

 1. Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica:  Reglementări privind controlul oficial și acordarea asistenței sanitar veterinar la unitățile cu profil animal

10.CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003  (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE*), cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:  Reglementări privind raportul de muncă

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 15.06.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 16.06.2023, ora 10.00, la sediul instituției.

 

Dosarele de înscriere: În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv între 22.05.-07.06.2023

 • Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane, la sediul D.S.V.S.A.Harghita, Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 14, judeţul Harghita, sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut pentru depunerea dosarelor.
 • Selecția dosarelor de înscriere se realizează în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere cu mențiunea –admis- sau – respins-, însoțită, după caz, de motivul respingerii, se afișeazăla sediul D.S.V.S.A.Harghita și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor.
 • Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

Relații suplimentare, bibliografie, la d-na Salamon Lilla, consilier superior la Compartiment juridic și resurse umane, telefon fix 0266-312060, 0266-314967, telefon mobil 0751164838 fax 0266-371646, adresă de email:[email protected].

 

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy