Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea Ciuc angajează cercetător științific

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea postului unic contractual de execuție, vacant de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC, Grad profesional CS III în cadrul departamentului de Cercetare, Laborator cinegetică.

Contractul individual de muncă al candidatului declarat „Admis” se va încheia pe perioadă nedeterminată conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Concursul se organizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

a) Condiții pentru participarea la concurs:

• condițiile generale:
Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform art. 14 din Hotărârea de Guvern nr.1336 din 2022:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

• condiții specifice:
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuție:
– studii: superioare în ramura de științe – științe silvicultură;
– Să dețină titlu de doctor, să facă dovada că desfășoară activități științifice dovedite prin publicații în reviste cotate ISI cu factor de impact nenul;
b) Dosarul pentru concurs trebuie să conțină următoarele:
Conform art.35 al Hotărârii de Guvern nr.1336 din 2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model european;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice a concursului.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
Candidații să nu se afle în situații de incompatibilitate conform Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 cu modificările și completările ulterioare.

c) Concursul se va desfăşura la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc din str.Progresului nr.35/B, Miercurea Ciuc, Judeţul Harghita după următorul calendar :

 28.08.2023, ora 16:00 – data limită de depunere a dosarelor de concurs la registratura Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc a dosarelor de participare la concurs;
 29.08.2023, ora 15:00 – selecţia dosarelor de concurs;
 29.08.2023, ora 16:00 – termen de afişare rezultate la selecţia dosarelor de concurs;
 30.08.2023, ora 16:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs;
 31.08.2023, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la selecţia dosarelor de concurs;
 04.09.2023, ora 09:00 – desfăşurare probă scrisă;
 04.09.2023, ora 16:00 – termen de afişare rezultate proba scrisă;
 05.09.2023, ora 16:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise;
 06.09.2023, ora 14:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele probei scrise;
 08.09.2023, ora 09:00 – susţinerea interviului;
 08.09.2023, ora 12:00 – termen de afişare a rezultatelor privind interviul;
 11.09.2023, ora 12:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului;
 12.09.2023, ora 09:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele interviului;
 12.09.2023, ora 16:00 – termen de afişare a rezultatelor finale;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul ICDCRM M-Ciuc – 530240 – Miercurea Ciuc, Str.Progresului nr.35B, jud Harghita, conform datelor sus prezentate, dupa publicarea anunțului pe pagina posturi.gov.ro și pe pagina www.icdcrm.ro.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu menţiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa pe panoul de informare şi pe site-ul https://icdcrm.ro/ro/page/114/cariera, conform calendarului prezentat.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se va face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a menţiunii ”admis” sau ”respins”, prin afișarea pe panoul de informare şi pe site-ul https://icdcrm.ro/ro/page/114/cariera,, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Rezultatele finale se afișează la sediul ICDCRM precum și pe pagina de internet, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a menţiunii ”admis” sau ”respins”.

Formularul de înscriere și fișa postului, se pot ridica de la sediul ICDCRM și pot fi descărcate și de pe site-ul https://icdcrm.ro/ro/page/114/cariera,

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc din str.Progresului nr.35/B, Miercurea Ciuc, Judeţul Harghita, nr. de tel.0366-100203.

Bibliografia de concurs:
– OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
– Legea nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic;
– Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica de concurs:
– OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
– Legea nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic;
– Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;
– Capitolul I – Amenajarea pădurilor, Conservarea biodiversității.

Principalele atribuții:
– Elaborează studii și cercetări în ceea ce privește aria de competență a postului;
– Elaborează proiecte și studii în domeniul de competență;
– Elaborează articole și participă la conferințe naționale și internaționale;
– Alte atribuții date de șeful ierarhic superior.

Întocmit,
Márton-Tamás Erzsébet

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy