Primăria municipiului Miercurea Ciuc angajează consilier – Compartimentul strategii, programe proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociații și fundații

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție vacante de: Consilier IA la Compartiment strategii, programe proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociații și fundații – Direcția de asistență socială, durata timp de muncă: 8h/zi-40h/săptămână

 Poate ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)- (pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție sunt:

 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Vechimea în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni;

  Perioada de depunere a dosarelor: 06.06.2023-19.06.2023 (inclusiv), la sediul Primăriei Municipiului  Miercurea-Ciuc din P-ţa Cetăţii nr. 1 camera 139, Luni-Joi 0800-16.00, Vineri 0800-13.30

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă va avea loc în data de 27.06.2023, ora 10.00, Miercurea Ciuc, Piața Cetății, nr. 1,
 • data interviului: 30.06.2023, ora 13.00, Miercurea Ciuc, Piața Cetății, nr. 1, Jud. Harghita

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

Conform  art. 35 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 al H.G. nr. 1336/2002;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Modelul orientativ al adeverinţei menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 al H.G. nr. 1336/2002;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia/tematica stabilită se afişează la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc și pe pagina de internet a insituției: www.miercureaciuc.ro/anunțuri/posturivacante

Afișarea rezultatelor la probele concursului se va face la sediul și pe pagina de internet a insituției www.miercureaciuc.ro/anunțuri/posturivacante 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, camera 139, sau la numărul de telefon 0266-315120/234, sau pe adresa de email: balazserzsebet@szereda.ro

Bibliografie:

 1. Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 2. 538-543 și art. 549-562 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
 9. Hotărâre nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal;
 10. Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica:

 1. Reglementări privind cunoașterea tematicilor privind principii generale, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale omului și autoritățile publice, potrivit  Constituției României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia, în contextul O.U.G. nr. 57/2019;
 3. Principii, definiții și dispoziții speciale reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor  formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Dispoziții generale, egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, în domeniul muncii, în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură, și la informare și participarea la luarea deciziei, soluționarea sesizilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex, reglementate de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Reglementări privind: Nivelul venitului minim garantat, stabilirea cuantumului ajutorului social, stabilirea şi plata ajutorului social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Reglementări privind: dispoziţii generale, definiţii şi principii, drepturile persoanelor cu handicap, educaţie, transport, servicii şi prestaţii sociale, asistentul personal, prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap, obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali, încadrarea în grad de handicap, finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap portivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Reglementări privind: sistemul de beneficii de asistenţă socială, sistemul de servicii sociale, măsuri integrate de asistenţă socială, construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială-nivel local potrivit Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Reglementări privind: servicii şi prestaţii sociale, procedura de stabilire, suspendare şi încetare a drepturilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice, potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Reglementări privind: regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor potrivit Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal
 10. Reglementări privind: dispoziţii generale, tipologia serviciilor sociale, furnizorii de servicii sociale, beneficiarii de servicii sociale, procedura de acordare a serviciilor sociale, răspunderea personalului de specialitate, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Reglementări privind: protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal, protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei, protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului-Instituţii la nivel local, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului- republicată;
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy