Primăria orașului Cristuru Secuiesc scoate trei posturi la concurs

0

Articol disponibil în: Română

Primăria oraşului Cristuru Secuiesc, Judeţul Harghita organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. inspector de specialitate IA: pe perioadă nedeterminată, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în cadrul  Serviciului de urbanism, disciplină şi urmărire în construcţii;
 2. muncitor II: cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului de gospodărie comunală la Sera de flori;
 3. asistent medical comunitar cu contract de muncă pe perioadă determinată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

 • inspector de specialitate IA, pe perioadă nedeterminată:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor – 6 ani și 6 luni;
  • operare pe calculator nivel mediu.
 • muncitor  II, pe perioadă nedeterminată:
  • studii generale absolvite – învățământ obligatoriu de 8 clase;
  • vechime în muncă: minimum 6 ani.
 • asistent medical comunitar, pe perioadă determinată:
  • absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învăţământ universitar în specializarea ,,asistenţă medicală”;
  • certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. și avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 3 ani;
  • să posede permis de conducere cel puțin categoria B;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 mai 2021, ora 15.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Cristuru Secuiesc, Piaţa Libertăţii nr. 27, Judeţul Harghita, telefon: 0741/216.355.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy