Școala Gimnazială „Domokos Pál Péter” din Lunca de Sus angajează administrator financiar-contabil

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Școala Gimnazială „Domokos Pál Péter” Lunca de Sus, cu sediul în Lunca de Sus, nr. 546, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectand prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator financiar-contabil

NUMĂRUL POSTURILOR: un post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: contabilitate

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

 • Studii: superioare economice
 • Vechimea în munca: 3 ani
 • Vechime în domeniul studiilor: 3 ani

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 12.06.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială ,,Domokos Pál Péter” Lunca de Sus, cu sediul în Lunca de Sus, nr. 546, jud. Harghita. 26.06.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.06.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.06.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 29.06.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.06.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 04.07.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 04.07.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 05.07.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.07.2023, ora 15.00
11. Susţinerea probei practice 06.07.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 06.07.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 07.07.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.07.2023, ora 15.00
15. Susţinerea interviului 10.07.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.07.2023, ora 15.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.07.2023, ora 10.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.07.2023, ora 15.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 11.07.2023, ora 16.00

 

BIBLIOGRAFIE

-Legea 1/2011-Legea educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

aprobat prin Ordinului ministrului educației naționale 5079/31.08.2016, cu modificările și

completările OMEN nr. 3027/22.01.2018;

-H.G. nr. 569/2015 privind decontarea cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic si

didactic auxiliar cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 951/2017 privind acordarea burselor profesionale;

-Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților

publice (structura si formatul procedurilor);

-Legea contabilităţii 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfaşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

-Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Decret nr. 2091976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă;

-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi

completările ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.

-Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005;

-Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu

modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor;

-Legea nr. 98/19 mai 2016 privind achizitiile publice;

-Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematică pentru concurs:

-Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:

Contabilitatea activelor fixe;

Înregistrarea amortizării;

Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;

Contabilitatea decontărilor cu personalul;

Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;

Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;

Operaţiunile privind decontările cu clienţii;

Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.

Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice

Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea

lor

Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum

şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar

Exercitarea controlului financiar preventiv

Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

 

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.domokospalpeter.ro, persoană de contact: Lefter Rozália, funcția director, având numărul de telefon 0786.364.788.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy