Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc face angajări

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, în perioada 22.02.2016-26.02.2016, la sediul Spitalului din Miercurea-Ciuc, Str. Dr. Dénes László, nr. 2, Jud. Harghita.

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST
-1 POST LA SECŢIA OFTALMOLOGIE

2. ASISTENT MEDICAL GENERALIST
-1 POST LA BLOC OPERATOR ORTOPEDIE

3. ASISTENT MEDICAL GENERALIST
-1 POST LA SECŢIA ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE

4. INFIRMIER
-2 POSTURI LA BLOC OPERATOR ORTOPEDIE

5. ÎNGRIJITOR DE CURĂŢENIE
-1 POST LA SECŢIA ORL

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.
Criterii generale:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice pentru ocuparea postului:
A. Asistent medical generalist – 1 post la Secţia oftalmologie
-nivelul studiilor :  şcoala postliceală;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : minimum 3 ani vechime în domeniul oftalmologic;

B.  Asistent medical generalist – 1 post la Bloc operator ortopedie
-nivelul studiilor : şcoala postliceală;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : minimum 3 ani vechime în bloc operator;

C. Asistent medical generalist – 1 post la Secţia ortopedie şi traumatologie
-nivelul studiilor : şcoala postliceală;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul;

D.Infirmier – 2 posturi la Bloc operator ortopedie
-nivelul studiilor : şcoală generală, certificat de calificare;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul;

E. Îngrijitor de curăţenie- 1 post la Secţia ORL
-nivelul studiilor : şcoală generală;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : minimum 2 ani;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, certificat de membru OAMGMAMR, asigurări de răspundere civilă;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
j) chitanţa de achitare a taxei de participare, care se achită la caseria spitalului;
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul instituţiei publice organizatoare a concursului.

Desfăşurarea concursului:
-22 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
-25 februarie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere vor fi depuse până la data de 14.02.2016, în intervalele orare: 8-14, conform cerinţelor HOTĂRÂRII nr. 497/2010, cu îndeplinirea criteriilor generale.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la Secretariatul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, în termen de 48de ore de la data afişării.
Răspunsul se comunică în termen de 24 de ore de la data depunerii.

Bibliografia, cererea de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sunt publicate pe site-ul spitalului: www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la  Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193 interior 109.

Manager,
Dr.Demeter Ferenc

Sursa: hargitamegye.ro
Un comentariu la “Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc face angajări

  1. Tanko Robert

    Bună seara ar dori să se intereseze de posturi de curățare vă că, în calitate de ferfikent valabile și eu sunt mulțumită vechi de 26 de ani in avans

    Raspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.