reclamatie

Vrei să fii Poliţist Local (Inspector)?

politist-local-apr-2017Primăria municipiului Topliţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de Poliţist Local (Inspector) în cadrul Serviciului Poliţia Locală – compartiment disciplina în construcţii şi afişaj stradal, protecţia mediului, activitate comercială potrivit HGR nr. 286/2011 privind aprovarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale. 

Condiţii generale de participare la concurs: 

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene, sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scosla concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, ori contra autorilăţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie, sau a unei sancţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii speciale de participare la concurs: 

a) absolvent de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţa în ramura de ştiinţe – INGINERIE CIVILĂ;

b) fără condiţii de vechime;

c) posesor permis de conducere categoria B;

Cerinţe specifice:

  • muncă de teren, muncă cu publicul, muncă cu persoanele defavoriate, muncă cu contravenienţii.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *