Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Inspectoratul Școlar Județean Harghita scoate două posturi la concurs

 Inspectoratul Școlar Județean Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, strada P-ța Libertății, nr. 5, județul Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următoarele posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022, publicată în M.O.F. din 08.11.2022.

 •  consilier, post vacant, la compartimentul  salarizare, perioadă nedeterminată

Gradul profesional: I/A

Scopul principal al postului: efectuarea de lucrări necesare pentru aducerea la îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor specifice postului.

Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi

Nivelul postului: execuție

 • șofer, post vacant, compartimentul administrativ, perioadă nedeterminată

Gradul: I

Scopul principal al postului: efectuarea de lucrări necesare pentru aducerea la îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor specifice postului.

Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi

 

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă/extras REVISAL (după anul 2011), a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 3);
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Notă: Opisul dosarului se depune în două exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu număr de înregistrare. Documentele prevăzute la punctele b,c,d și e vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la Inspectoratul Școlar Județean Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, str. P-ța Libertății nr.5, secretariat, tel. 0266312514. Informații suplimentare la secretariatul instituției .

Termenul de depunere a dosarelor: 11.05.2023, ora 16.00, la sediul instituției.

Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 Consilier I/A

Condiții specifice de ocupare a postului:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență in domeniul economic;
 • Cunoștințe operare pe calculator (WORD, EXCEL, Internet);
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor minim 7 ani.

Bibliografie și tematică:

Bibliografie

 • Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.53/2017 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a inspectoratele școlare aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S nr.5530/2011, cu modificările ulterioare;
 • G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 Tematică

 • Principii fundamentale ale dreptului muncii;
 • Contractul individual de muncă (încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea);
 • Contractul individual de muncă pe durata determinată;
 • Salarizare – Reguli generale;
 • Organizarea, funcționarea și atribuțiile institutului;
 • Organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
 • Principiile sistemului de salarizare

 

Șofer

Condiții specifice de ocupare a postului:

 • Studii de specialitate: studii medii;
 • Permis de conducere: categoria B;
 • Vechime: minimă de 5 ani.
 • Aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii.

Bibliografie și tematică:

Bibliografie

 • Legea nr.53/2017 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • U.G. nr.195/2002 actualizată;
 • G. nr.1391/2006 actualizată;
 • G. nr.2/2001 actualizată;
 • Legea 319/2006 actualizată;

Tematică

 • Cunoștințele de legislație rutieră;
 • Cunoștință de mecanică;
 • Timp de conducere;
 • Obligațiile operatorilor de transport și ale conducătorilor auto;

 

 Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor: 28.04 – 11.05.2023, între orele 10.00-16.00, la sediul instituției;

– selecția dosarelor: 12.05.2023, între orele 10:00-12.00, la sediul instituției;

– afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 12.05.2023, ora 13:00, la sediul instituției;

– proba scrisă (test grilă și scris) în data de 22.05.2023, între orele 10.00 – 12.00, la sediul instituției;

– afișarea rezultatelor de la proba scrisă: 22.05.2023, ora 14:00, la sediul instituției;

– proba practică în data de 23.05.2023, între orele 9.30 – 10.30, la sediul instituției;

– afișarea rezultatelor de la proba practică: 23.05.2023, ora 11:00, la sediul instituției;

– proba interviu în data de 23.05.2023 , începând cu ora 15:00, la sediul instituției.

– afișarea rezultatelor de la proba de interviu: 23.05.2023, ora 16:30, la sediul instituției;

– afișarea rezultatelor finale: 23.05.2023, ora 19.00, la sediul instituției.

Termenele in care se pot depune contestații, respectiv afișarea rezultatelor contestațiilor:

 • Pentru rezultatele în urma selecției dosarelor se pot depune contestații pana in data de: 12.05.2023, ora 15.00, la sediul instituției.
 • afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 12.05.2023, ora 18:00, la sediul instituției.
 • Pentru rezultatele probei scrise se pot depune contestații pana in data de: 22.05.2023, ora 15:00, la sediul instituției.
 • afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 22.05.2023, ora 18.00, la sediul instituției.
 • Pentru rezultatele probei practice se pot depune contestații pana in data de: 23.05.2023, ora 12 :00, la sediul instituției.
 • afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 23.05.2023, ora 14.00, la sediul instituției.
 • Pentru rezultatele în urma interviului se pot depune contestații pana in data de: 23.05.2023, ora 17:00, la sediul instituției.
 • afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 23.05.2023, ora 18:00, la sediul instituției.

Notă:

Proba scrisă – constă în testarea cunoștințelor  teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. Durata probei este de 2 oră, test grilă și răspunsuri la întrebări.

Proba practică – constă în testarea cunoștințelor  de operare pe calculator.

Interviu – În cadrul interviului se testează abilitățile , aptitudinile şi motivația candidaților.

Sunt declarați admiși la proba scrisă/practică/interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte din maximul 100 puncte/probă.

Participă  la următoarea probă a concursului numai candidații declarați „admiși”  la etapa precedentă.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.