Spitalul Municipal Gheorgheni angajează infirmieri

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Spitalul Municipal Gheorgheni organizează concurs, în conformitate cu :

– Hotărârea nr. 1336/08.11.2022 privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea următoarelor posturi cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată:

 • 2 posturi vacante de Infirmier în cadrul secției de Medicină Internă:
 • 2 posturi vacante de Infirmier în cadrul compartimentului de Cardiologie:
 • 1 post vacant de Infirmier în cadrul secției Pediatrie:
 • 1 post vacant de Infirmier în cadrul secției Chirurgie generală;
 • 1 post vacant de Infirmier în cadrul compartimentului de Primire Urgențe;
 • 2 posturi vacante de Infirmier în cadrul compartimentului ATI:

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 7. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Criterii specifice:

 1. are cel puțin studii generale;
 2. are calificare în meseria de infirmier.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certicatului de căsătorie – după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și a ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncădupă data de 01.01.2011 şi, după caz, în specialitatea studiilor;
 5. adeverinţa care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei concursului care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;
 6. certificat de cazierul judiciar – în original;
 7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu a comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019;
 8. curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute pentru dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Calendarul concursului:

18.05.2023 – 06.06.2023 între orele 8,00 – 12,00 depunerea dosarelor de concurs la secretariatul spitalului;

06.06.2023 – ora 14,00 – afişarea rezultatului selectării dosarelor la avizierul principal al spitalului, cu menţiunea „admis” sau „respins”;

12.06.2023 –  între orele 09,00 – 12,00 – depunerea contestaţiilor privind dosarele respinse

13.06.2023 – ora 15,00 – comunicarea rezultatelor contestaţiilor;

14.06.2023 – ora 10,00 – susţinerea probei scrise; 

14.06.2023 –  ora 15,00 – afişarea rezultatului probei scrise;

15.06.2023 – între orele: 8,00 – 12,00 depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise;

16.06.2023 – ora 14,00 – afişarea rezultatului contestaţiilor;

19.06.2023 – ora 10,00 – proba interviu;

19.06.2023 – ora 15,00 – afişarea rezultatului probei interviu;

20.06.2023 – între orele 8,00 – 12,00 depunerea contestaţiilor  privind proba interviu;

21.06.2023 – ora 14,00 – afişarea rezultatului contestaţiilor;

21.06.2023 – ora 15,00 – afişarea rezultatului final.

Dosarele de înscriere vor fi depuse în 10 zile lucrătoare de la afișare, la secretariatul Spitalului Municipal Gheorgheni în intervalul orar: 8:00-12:00. Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare, candidatul va fi identificat prin acest număr de înregistrare al dosarului.

Bibliografia, tematica, formularul de înscriere,  sunt publicate pe site-ul unităţii www.spitalgh.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Gheorgheni, telefon 0266/364008 interior 1024.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy