Töltöttkáposzta Fesztivál

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Szeptember 22., csütörtök14225487_1621057191526124_4380689025715139778_n

A település ünnepi díszbe öltözik

Az Áprily La­jos Álta­lá­nos Is­ko­la di­ák­jai szü­le­ik­kel váll­vet­ve fel­dí­szí­tik Pa­rajd ut­cá­it!


Szeptember 23., péntek

„Gyermekek Napja” – Mini Töltöttkáposzta Fesztivál

09:00 IV. Só­vi­dé­ki tö­meg­fu­tás;
10:00 Fi­a­ta­lok fut­ball baj­nok­sá­ga – Só­hát Tini Kupa III.; Helyszín: pa­raj­di Tor­na­te­rem;
11:00 Gye­rek Töl­tött­ká­posz­ta fesz­ti­vál: Csa­pa­tok és Kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa;
12:00 Ve­tél­ke­dők: ügyes­sé­gi já­té­kok gye­re­kek­nek;
13:00 Ko­ron­di Lő­rincz Már­ton Sport­klub bir­kó­zó csa­pa­tá­nak be­mu­ta­tó­ja;
14:00 Kéz­mű­ves fog­lal­ko­zá­sok, ak­tív mű­he­lyek meg­nyi­tó­ja; Helyszín: óvo­da ud­va­ra;
14:00 Ko­zsik Jó­zsef gyer­mek­mű­so­ra;
15:00 Mini ká­posz­ta­fesz­ti­vál zsű­ri­zé­se;
15:00 Kiss Kata (HU), gye­rek­kon­cert;
16:00 Ered­mény­hir­de­tés, Gye­rek Töl­tött Ká­posz­ta fesz­ti­vál, Ut­cák dí­szí­té­se;
17:00 Bű­vész elő­adás, PUFI;
18:00 Li­ba­vo­nat (HU), gye­rek­kon­cert;
19:30 TER­RA SI­CU­LO­RUM (HU), szé­kely rock ze­ne­kar;
20:30 IN­SECT (HU), kon­cert.


Szeptember 24., szombat

„A töltött káposzta regulája: egy sor füle, egy sor orja, egy sor kövérje, egy sor töltelék”. (Mikszáth Kálmán)

Hagyományos töltöttkáposzta főző verseny

07:30 Ébresz­tés re­zes­ban­dá­val;
09:30 A Ká­posz­ta Fesz­ti­vál részt­ve­vő­i­nek ün­ne­pé­lyes fel­vo­nu­lá­sa a só­bá­nyá­tól a köz­pon­ti par­kig;
10:30 Meg­nyi­tó; Bo­kor Sán­dor pol­gár­mes­ter üd­vöz­le­te;
11:00 Kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa;
12:00 Mű­so­rok (Folk-mű­so­rok, he­lyi és test­vér­te­le­pü­lé­sek fel­lé­pői);
15:00 Kon­dér­no­kok es­kü­je, a kon­dér­no­kok vé­gig­kós­tol­ják a kuk­tá­ik főzt­jét – zsű­ri­zés;
15:30 Arany Griff Rend, kö­zép­ko­ri hadi be­mu­ta­tó;
16:30 Az „Áprily La­jos” Álta­lá­nos Is­ko­la II. és IV. osz­tá­lyos ta­nu­ló­i­nak „La­ko­dal­mas” című ze­nés szín­da­rab­ja az al­só­só­fal­vi Rá­duly ze­ne­kar kí­sé­re­té­ben;
17:30 Har­gi­ta Nem­ze­ti Szé­kely Népi Együt­tes fel­lé­pé­se;
18:30 A kuk­ták re­me­kei; Ered­mény­hir­de­tés;
20:00 ALEX VE­LEA (RO);
21:00 TNT (HU);
22:00 Af­ter Par­ty a park­ban.


Szeptember 25., vasárnap

„Zúg a fenyves” – XXXVIII. Rezesbandák találkozója

10:00 Só­vi­dé­ki Ké­zi­lab­da baj­nok­ság – Ká­posz­ta kupa IV.;
11:00 „Zúg a feny­ves” – Re­zes­ban­dák gyü­le­ke­ző­je, fel­vo­nu­lás; Helyszín: Pa­rajd köz­pont­ja;
12:00 Idő­sek kö­szön­té­se;
13:00 Pa­raj­di egye­sí­tett kó­rus cso­port;
14:00 Kop­ja­fa ava­tás Szász Já­nos, a Pa­raj­di fú­vós­ze­ne­kar ve­ze­tő­jé­nek tisz­te­le­té­re;
15:00 Re­zes ban­dák be­mu­tat­ko­zá­sa;
19:00 BA­GOSSY BRO­THERS COM­PANY (HU);
20:30 Mr. PRES­IDENT (EN);
22:00 Tű­zi­já­ték.


Állandó programok:

– Áprily La­jos em­lék­ház lá­to­ga­tá­sa – Csi­ki Zol­tán;
– Szé­kely­ka­pus Tu­risz­ti­kai Infó;
– Ked­vez­mé­nyes ki­kap­cso­ló­dás a Pa­raj­di WELL­NESS köz­pont­nál;
– Ját­szó­ház gye­rek­nek – Só­tö­rő Ját­szó­ház;
– Szé­kely Ma­gyar Ro­vás­írás – Szász Ti­bor;
– Nép­raj­zi gyűj­te­mény lá­to­ga­tá­sa és baba ké­szí­tés;
– Ját­szó­park az is­ko­la ud­va­rán;
– Le­gen­dá­ri­um – film­ve­tí­tés a kul­túr­ott­hon­ban (pén­tek);
– Le­gen­dá­ri­um – in­ter­ak­tív já­té­kok (pén­tek).


Főszervező:

Parajd Község önkormányzata és a Sóvidek Kistérségi Egyesület
Simon Mária Magdolna
Mobil: +40 740 151 468
Tel./Fax: 0266-240.512
E-mail: so­vi­dek.kis­re­[email protected]


Szervezők:

Pa­rajd Köz­ség Ta­ná­csa
Só­vi­dé­ki Kis­tér­sé­gi Egye­sü­let
Só­tö­rő Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let
Só­vi­dék-Hegy­al­ja HACS
Áprily La­jos Álta­lá­nos Is­ko­la
Só­vi­dék-Hegy­al­ja Tu­risz­ti­kai Egye­sü­let

 

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy