Biblioteca Municipală Gheorgheni își cauta manger

0

Articol disponibil în: Magyar Română

A N U N Ţ

privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Municipale Gheorgheni

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, conform prevederilor  Ordinului nr.2799/2015, precum în baza Hotărârii Consiliului Local Gheorgheni nr. 78 din 21.04.2016, Municipiul Gheorgheni organizează concursul de proiecte de management, după cum urmează:

 • În data de 03.05.2016 se aduce la cunoştinţa publică condiţiile de participare la concurs şi bibliografia, caietul de obiective, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a datele de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;
 • 03.05.2016 – 27.05.2016 depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
 • 30.05.2016 – 07.06.2016: analiza proiectelor de management – prima etapă.
 • 15.06.2016 susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
Condiţii pentru ocuparea postului:

În conformitate cu art. 3 alin. (1) al  O.U.G. nr. 189/2008  privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi cpmpletările ulterioare, managementul instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 2. b) are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, management, cultural sau facultatea de ştiinţe umaniste şi sociale;
 4. d) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România;
 5. e) are vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 3 ani;
 6. f) are experienţă în management sau pregătire în management;
 7. g) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină:

 a) cerere de înscriere la concurs

 1. b) curriculum vitae actualizat ( modelul european);
 2. c) copia actului de identitate;
 3. d) copia diplomei de licenţă legalizată sau însoţită de original;
 4. e) certificatul de cazier judiciar;
 5. f) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate şi conţine, în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 6. g) copia carnetului de muncă cu specificaţia conform cu originalul, numele şi semnătura persoanei împuternicite în acest sens şi ştampila unităţii;
 7. h) proiectul de management întocmit şi structurat conform cerinţelor din caietul de obiective, în format scris şi în format electronic ( CD sau DVD ), pe o perioadă de 3 a

Proiectele de management vor fi elaborate de către candidaţi, fără a fi personalizate, fără a avea  semnături şi fără conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.

Depunerea dosarului se face personal. Documentele sunt redactate în limba română. Documentele elaborate într-o limbă străină  care nu sunt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare. Nedepunerea dosarului în termenul legal sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Gheorgheni – Compartimentul resurse umane şi salarizare, sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Primăriei (www.gheorgheni.ro).

 BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi ulterioare;
 2. Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
 3. Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea si desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată, (r2);
 6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 7. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 53/2003 – CODUL MUNCII, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
 11. OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.

Viceprimar,
cu atribuţii de primar,
 Nagy Zoltán

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy