Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc scoate două posturi la concurs

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante: 

 • 1 post: muncitor, treapta profesională I din cadrul Compartimentului întreţinere a domeniului public şi privat și supraveghere muncă comunitară, Serviciu administrare spații publice și control parcări, Direcţie tehnică
 • 1 post: muncitor, treapta profesională I din cadrul Compartimentului mecanizare, Serviciu administrare spații publice și control parcări, Direcţie tehnică

Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării unor funcţii contractuale vacante execuţie de

muncitor, treapta profesională I din cadrul Compartimentului întreţinere a domeniului public şi privat și supraveghere muncă comunitară, Serviciu administrare spații publice și control parcări, Direcţie tehnică sunt:

 • studii generale;
 • vechimea în muncă necesară ocupării postului: minimum 2 ani
 • constituie avantaj deținerea certificatului profesional de zidărie, tâmplărie, sudură

muncitor, treapta profesională I din cadrul Compartimentului mecanizare, Serviciu administrare spații publice și control parcări, Direcţie tehnică sunt:

 • studii generale;
 • vechimea în muncă necesară ocupării postului: minimum 2 ani
 • constituie avantaj deținerea permisului de conducere categoria TR, certificatului profesional de sudură

Concursul se va organiza după calendarul următor:

 • 8.05.2023, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • Selecţia dosarelor de concurs – în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la punctul anterior;
 • Depunerea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul obţinut la selecţia dosarelor de înscriere – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor;
 • Soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • 16.05.2023, ora 10.00 – proba practică
 • Notarea probei practice şi comunicarea rezultatelor – maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 • Depunere contestaţiilor formulate faţă de rezultatul obţinut la proba practică – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice;
 • Soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei practice şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Susţinerea interviului – în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice;
 • Notarea interviului şi comunicarea rezultatelor la interviu – în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 • Depunerea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul obţinut la interviu – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului;
 • Soluţionarea contestaţiilor rezultat interviu şi comunicarea rezultatului la contestaţii -în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Afişarea rezultatelor finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la punctul anterior.

Conform art. 35 al Hotărârii Guvernului nr. 1336/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

Art. 35 alin. (1)

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 al H.G. nr. 1336/2002;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 al H.G. nr. 1336/2002;

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Concursul se organizează la sediul Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza nr. 5.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza nr. 5, etaj I cam.126 (Biroul resurse umane şi salarizare).

Alte informaţii despre condiţiile de participare la concurs se pot obţine de la Biroul resurse umane şi salarizare, nr. telefon: 0266-218382, int.1804, e-mail: hr@odorhei.ro.

Tematica concursului şi informaţii despre conţinutul dosarului se pot obţine de pe pagina oficială de internet a Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc (www.odorhei.ro).

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy